Detaljplan för Björkfors 1:448, 1:5 m.fl., Kungsplatån och Forsfallet i Hemavan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Mattias Åkerstedt
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 83

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för Björkfors 1:448, 1:5 m.fl., Kungsplatån och Forsfallet i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen i maj 2019. Planens syfte är att anpassa byggrätter så att de bättre svarar mot ett förändrat marknadsbehov. Den södra delen är idag planerad för flerbostadshus och hotell. Dessa byggrätter föreslås utgå och ersättas av en småskalig fritidshusbebyggelse. Genom att planområdet får en något större utbredning norröver kan antalet bostadsenheter i stort sett bibehållas.

Området ligger delvis inom redan detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Hemavan. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Samrådstid

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan inbjuder kommunen till samråd under tiden 2019-06-03 till med 2019-06-24. Inbjudna till samrådet är fastighetsägare, arrendatorer, intresseorganistationer och andra som har väsentligt intresse av frågan.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns även tillgängligt under tiden 2019-06-03 till och med 2019-06-24 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du meddela det till oss, senast 2019-06-24. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2018.0370-315.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Publicerad den 3 juni 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)