Detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:595 m.fl. i Hemavan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Mattias Åkerstedt
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 83

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:595 m.fl. i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen i februari 2019, reviderad maj och december 2019. Syftet med den nya planen är att möjliggöra för bostäder, hotell, verksamheter, lokaler för handel och parkeringsytor i centrala Hemavan

Området ligger inom redan detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Hemavan. Detaljplanen handläggs genom utökat förfarande.

Samråds- och granskningstid

Planförslaget har varit ute för samråd och granskning. Samråd har skett under tiden 2019-02-13 till och med 2019-03-11. Ett öppet samrådsmöte hölls i Hemavan 2019-02-19. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Granskning har skett under tiden 2019-06-18 till och med 2019-08-13. En av sakägarna fick förlängd tid till och med 2019-11-11. De yttranden som inkommit har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande inför detaljplanens antagande.

Inför antagande

Planförslaget kommer att behandlas Kommunfullmäktige tidigast 2020-04-21.

Detta är inte ytterligare tillfälle att yttra sig över planförslaget utan en information inför Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Underrättelse om antagande och om hur man går tillväga om man vill överklaga beslutet, sker genom en kungörelse efter Kommunfullmäktiges sammanträde. Läs mer i informationsbladet om planprocessen under relaterad information.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87. Det går även bra att skicka eventuella frågar via e-post.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information

Antagandehandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-12-11 § 189 (706 KB)

Plankarta (683 KB)

Planbeskrivning (9 MB)

Granskningsutlåtande (930 KB)

Samrådsredogörelse (1 MB)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Information om planprocessen (445 KB)

Samrådshandlingarna

Granskningshandlingarna