Lokal utvecklingsstrategi

Skidåkande barn
I vår lokala utvecklingsstrategi kan du läsa om hur vi ska jobba med vår projektverksamhet de kommande åren för att göra Storuman till en attraktiv kommun att besöka, leva och bo i även i framtiden.

Storumans kommun har en lokal utvecklingsstrategi, LUS. Det är vårt viktigaste styrdokument för vår projektverksamhet. Här kan du läsa om vad vi ska prioritera fram till år 2020.

Den lokala utvecklingsstrategin är basen för kommunens projekt- och utvecklingsarbete. Där finns kommunens så kallade strategiska prioriteringar för vårt utvecklingsarbete. Dokumentet ska också ge vägledning samt skapa och bedöma konkreta projektidéer.

I praktiken innebär det att varje ny projektidé som ska bli en projektansökan ska ha stöd i den Lokala utvecklingsstrategin.Vi har sex stycken övergripande områden som ska prioriteras. Dessa områden är i sin tur kopplade mot den Regionala utvecklingsstrategin som gäller för hela Region Västerbotten. 

Utvecklingsområden som vi ska jobba med: 

Samhällen som inkluderar och utvecklar människor: Här ska vi jobba för att få fler människor att vilja bo i och besöka vår kommun. Delaktighet och stolthet över att bo och verka i kommunen samt personlig och social utveckling är centrala begrepp för att uppnå detta.

Strukturer för innovation: Innovation är viktigt för att stärka kommunens attraktionskraft och näringslivets konkurrenskraft.  Det är viktigt att anlägga ett brett perspektiv i arbetet med innovationer för att involvera alla berörda grupper, organisationer och företag. Ett stärkt samarbete mellan skolan, företag och det omgivande samhället ska därför främjas.

Miljödriven utveckling: Vattenkraft och vindkraft är näringar som kommer bli ännu viktigare för Storumans kommun. Redan idag produceras stora mängder förnybar energi i Storumans kommun. Detta ska tillvaratas och utvecklas till nytta både för kommunen och för samhället som helhet. Samtidigt finns det stor potential att öka andelen förnybar energi som används i kommunen.

Investeringar i utbildning och kompetens: Vi ska arbeta för att öka andelen invånare med eftergymnasiel utbildning eftersom det är en mycket viktig framtids- och konkurrensfråga för både offentliga och privata verksamheter och för samhället som helhet. Av lika stor vikt är också att göra arbetsmarknaden tillgänglig för dem som idag står utanför den, samt att förbättra matchningen mellan tillgänglig arbetskraft och arbetsmarknadens efterfrågan.

Platsbaserad näringslivsutveckling: För att få ett starkare näringsliv är det viktigt hitta verktyg och stödja de företag som har förutsättningar att utvecklas och växa.  Ett bredare näringsliv är en förutsättning för ett attraktivt samhälle där alla ges möjlighet att utvecklas. Storumans kommun ska vara ett samhälle som präglas av jämställdhet och mångfald och som erbjuder service och tjänster i hela kommunen.

En tillgänglig och utåtriktad region: Storumans kommun är en viktig nod i transportsystemet på regional, nationell och internationell nivå. Den fortsatta utvecklingen av infrastrukturell anslutning till våra grannländer och resten av världen är helt nödvändig för att främja tillväxt och konkurrenskraft. 

Publicerad den 5 mars 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)