Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har haft årets sista sammanträde. På dagens möte behandlades bland annat kommunstyrelsens arbete för att få en ekonomi i balans.

Budget och verksamhetsplan
Dagens huvudpunkter var beslut om budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2020. Precis som övrig kommunal verksamhet, så står kommunstyrelsen inför utmaningen att genomföra besparingar kommande år, för att få en ekonomi i balans. Bland förslagen på besparingar finns minskade kostnader för förvaltning av kommunens fastigheter, översyn om tjänster kan lösas inom befintlig organisation vid naturlig avgång och sänkta kostnader för drift av Storumans flygplats.

Bidrag till Luspens Ryttarförening
Ett förslag som diskuterades i kommunstyrelsen var att bidraget till Luspens ryttarförening ska upphöra från och med 2021. Här blev beslutet att kommunen tillsammans med Luspens ryttarförening ska utreda verksamhetens framtid och finansiering efter 2020.

Utvärdering av köksorganisation
Kommunstyrelsen biföll också ett yrkande från Karin Malmfjord (s) om att utvärdera kommunens köksorganisation under 2020.

Projektering av vattenverk i Storuman
Kommunstyrelsen beslutade att avsätta fyra miljoner kronor för projektering av ett nytt vattenverk i Storuman. Vattenverket i Storuman togs i drift 1962 varefter en ombyggnad skedde 1973. Vattenverket är ålderstiget med omfattande behov av underhåll av byggnad och maskinell utrustning.

En statusbesiktning av vattenverket är genomförd samt en tillståndsbedömning av lågreservoaren. Stora ombyggnationer under drift och samtidigt producera tjänligt dricksvatten är förenat med stora risker. Befintlig lokalisering är dessutom olämplig då den är översvämningshotad vid höga flöden/nederbörd. Projektet följer kommunens beslutade förnyelseplan för vatten- och avlopp för åren 2016-2019.

Investeringsprojekt vattenverk i Ankarsund
Kommunstyrelsen beslutade att avsätta tre miljoner kronor till ett investeringsprojekt för ett nytt vattenverk i Ankarund. Vattenverket i Ankarsund består av en liten och mycket trång byggnad. Råvattnet innehåller mangan och det behövs ett nytt sätt att bereda vattnet. Detta ryms inte i befintlig byggnad. Projektet följer kommunens beslutade förnyelseplan för vatten- och avlopp för åren 2016-2019.

Publicerad den 17 december 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)