Bostadsanpassning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktperson
Vanja Danielsson
072 230 33 91
vanja.danielsson@storuman.se

Ansvarig nämnd
Person på väg upp mot utsikten i permobil

Om du har funktionshinder eller vårdar en funktionshindrad i hemmet kan du få bidrag för att anpassa din bostad.

Bidrag ges till dig som äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt och permanent bor i den. Du får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder.

Intyg som styrker behovet av anpassningen utifrån funktionshindret krävs. Intyget ska utfärdas av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Bor du i hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande. Hyr du bostaden i andra hand kan bidrag lämnas om åtgärderna är skäliga med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

Vid köp eller byte av bostad lämnas bidrag till åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

Detta kan du få bidrag till

Bidrag utgår endast till bostadens fasta funktioner. Det kan vara ombyggnad av badrum, borttagande av trösklar, uppsättning av ramper eller liknande. Du kan ej få bidrag till tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner eller hushållsassistenter.

Bidraget ska användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet som att förflytta sig i bostaden, sköta hygienen, laga mat och ta sig in och ut ur bostaden.

Åtgärden måste vara nödvändig där behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, t ex med hjälpmedel. Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det innebär att åtgärderna inte får vara ett led i en större upprustning av fastigheten.

Så ansöker du

Fyll i en ansökningsblankett och bifoga intyg som styrker behovet av anpassningen utifrån din funktionsnedsättning. Intyget ska utfärdas av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Vi ser gärna att du skickar med förslag på hur du vill anpassa din bostad, skiss eller ritning och om möjligt en offert från den som ska utföra arbetet.

Ansökan skickas till Storumans kommun, Omsorgsförvaltningen, 923 81 Storuman.

Beslut och överklagan

Kommunen ansvarar för hanteringen av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Efter utredning och bedömning av varje enskilt ärende fattas ett beslut.

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga till omsorgsnämnden. Överklagan skall ha kommit in inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Kommunen kan då ändra beslutet på det sätt du begärt eller skicka vidare överklagan till förvaltningsrätten.

I överklagan bör du ange varför du anser att beslutet är fel och vilken ändring du vill ha. Ange också fastighetsbeteckning och kommun samt beslutets diarienummer. Skrivelsen skall vara undertecknad.

Publicerad den 15 januari 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)