B4 (Before) arbetar mot psykisk ohälsa

Storumans kommun har under ett år startat upp olika långsiktiga och strategiska insatser för att minska den psykiska ohälsan. I projektet B4 (Before) har vi arbetat med utbildning i "Första hjälpen till psykisk hälsa" och arrangerat föreläsningar. Projektet har pågått sen september 2016.

Vad har vi gjort i B4?

Grupp som arbetar självmordsförebyggande
I september 2016 startade projektet B4 (Before). Där har vi arbetat med självmordsförebyggande insatser utifrån forskningsresultat. I gruppen sitter personer på beslutsnivå från sjukstugan, Västerbottens läns landsting, folkhälsoenheten, psykiatrin, skolan, socialtjänsten, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, fritidsverksamheten och polisen.

Samtal och föreläsningar
Gruppen har fått råd och stöd från Lars Jakobsson, professor emeritus i psykiatri och forskare vid Umeå universitet som arbetat med självmordsprevention. Folkhälsoenheten i Västerbottens läns landsting har ordnat med föreläsning av Ulla-Karin Nyberg suicidforskare och överläkare vid psykiatrin, i norra Stockholms psykiatri, för elever och anställda. Ulla-Karin har också stöttat oss med samtal och gruppsamtal med elever.

Ungdomsmottagning
Vi har öppnat en ungdomsmottagning med tillgång till barnmorska och kurator.

YAM-Youth Aware of Mental Health
YAM är ett utbildningsprogram för elever i skolan vilket har i en studie genomförd i tio EU-länder visats minska självmordsförsöken med nästan 50 procent. Utbildade YAM-instruktörer har genomfört programmet bland elever från åk 8, fem timmar, delat på tre tillfällen. YAM startar en process hos ungdomar att reflektera över hur tankar, känslor och handlingar hänger ihop och hur vi påverkar samt påverkas av andra. En process som hjälper individen att förstå sig själv, andra och betydelsen av psykisk hälsa.

Första hjälpen till psykisk hälsa
Personal inom Storumans kommun, landstinget och polisen har fått utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa.

Gruppträffar för föräldrar
Vi har arrangerat gruppträffar för föräldrar till barn 12-17 år, "Älskade förbannade tonåring." Utbildningen syftar till att stärka relationer mellan tonåring och förälder. Materialet utgår från forskning.

Handlingsplan
Vi har tagit fram en gemensam handlingsplan med tillhörande aktivitetsplan där aktiviteterna ska följas upp årligen och utvärderas. De nio nationella strategiska åtgärdsområdena ligger till grund för aktiviteterna och tillämpas lokalt i Storuman. Här kommer även frivilliga att bjudas in framöver.

Dessutom har Glesbygdsmedicinskt Centrum fått medel från Folkhälsomyndigheten, för att i samarbete med Region Västerbotten och Umeå Universitet på ett vetenskapligt sätt studera hur man arbetar självmordsförebyggande bland unga i glesbygd i Storuman. 

 Kontakta gärna Anette Liljegren om du har frågor eller funderingar om B4.

E-post: anette.liljegren@vll.se

Publicerad den 28 november 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)