Kommunens krisberedskap

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Besöksadress och kontakt
Räddningstjänsten
Industrigatan 5
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: raddning@storuman.se

Kontaktperson
Lars-Erik Sundqvist
Räddningschef
Telefon: 0951-141 90
E-post: l-e.sundqvist@storuman.se

Gunnar Backman
Telefon: 0951-141 94
E-post: gunnar.backman@storuman.se

Ansvarig nämnd

När en kommun drabbas av en kris är det viktigt att alla tillgängliga resurser används så effektivt som möjligt och att de kommer till nytta där behoven är som störst. För att göra detta möjligt finns det i varje kommun en krisledningsnämnd (KLN). I vår kommun är kommunstyrelsen krisledningsnämnd.

Krisledningsnämnden har till uppgift att leda kommunen under vad som kallas extraordinära händelser som kännetecknas av tre kriterier:

  • händelsen avviker från det normala
  • händelsen innebär en störning eller hot om allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • händelsen fordrar skyndsamma insatser från kommunen.

Alla tre kriterier måste vara uppfyllda för att krisen ska vara en extraordinär händelse.

För att kunna leda kommunen så effektivt som möjligt kan krisledningsnämnden ta över beslutanderätten från andra nämnder i kommunen. Denna möjlighet finns endast så länge det är en extraordinär händelse, alltså så länge som kriterierna ovan är uppfyllda. Så snart det är över måste krisledningsnämnden lämna tillbaka beslutanderätten till den eller de berörda nämnderna.

Krisledningsnämnden kan också besluta att vi ska lämna stöd om någon annan kommun har drabbats av en kris. I normala fall får en kommun inte verka i en annan kommun men inom ramen för de extraordinära händelserna kan man göra avsteg från denna regel.

För att förbereda och verkställa krisledningsnämndens beslut finns en tjänstemannagrupp som kallas beredningsgrupp. Denna grupp består av chefstjänstemännen inom kommunstyrelsens förvaltning: teknisk chef, administrativ chef och räddningschef. Beredningsgruppen leds av koncernchefen.

Styrdokumenten som gäller hanteringen av en extraordinär händelse finns under fliken "relaterad information".

I vår kommun svarar räddningstjänsten för beredskapssamordningen. Kontaktperson är i första hand Gunnar Backman.

Publicerad den 4 maj 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)