Mottagande i grundsärskolan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Besöksadress och telefonnummer
Norrlandsgatan 1
923 32 Storuman
Telefon: 0951-141 30

Kontaktperson
Annelie Fjellström
Rektor
Telefon:0951-141 33
E-post:annelie.fjellstrom@storuman.se

Skolassistent
Maria Reinholdsson Ardlin
Telefon: 0951-141 30
Mobiltelefon: 070-346 01 34
E-post: maria.reinholdsson.ardlin@storuman.se

Studie- och yrkesvägledare
Anita Israelsson
Telefon: 0951-140 00
anita.israelsson@storuman.se

Skolkurator (från 1 september 2019)
Mona Sundström
Telefon: 0951-140 00
E-post: mona.sundstrom@storuman.se

Skolsköterska
Monica Larsson
Telefon: 0951-141 40,
Mobil: 070-510 08 94
E-post: monica.larsson@storuman.se

Ansvarig nämnd
Teckningar med barbafigurer

Det är du som vårdnadshavare som ansöker om mottagande i grundsärskolan. Ansökan kompletteras med bedömningar från bland annat psykolog, pedagog och läkare som styrker barnets rättighet att gå i grundsärskolan. Kontakta rektor på elevens skola för att få information om hur du ska gå till väga.

När eleven blir mottagen i grundsärskolan görs en bedömning över vilka anpassningar som det finns behov av. Vårdnadshavarna har rätt att tacka nej till en erbjuden placering inom grundsärskolan. Skolan ger då eleven särskilt stöd istället för att klara av kunskapskraven i grundskolan.

Om barnet inte erbjudits grundsärskola, trots att vårdnadshavarna önskar det, kan beslutet överklagas. I beslutet finns den information som behövs för att överklaga. Båda vårdnadshavarna måste vara eniga om att överklaga beslutet för att överklagan ska tas upp till prövning.

Elever kan bli mottagna i grundsärskolan när som helst under åk 1-9. I förskolan och förskoleklass deltar barnet i den ordinarie verksamheten. Efter grundsärskolan finns gymnasiesärskolan (alternativt gymnasieskolans introduktionsprogram) och därefter Särvux, Daglig verksamhet eller arbeten i den öppna arbetsmarknaden.

Publicerad den 20 mars 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)