Tillsyn utanför skoltid

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Besöksadress och telefonnummer
Norrlandsgatan 1
923 32 Storuman
Telefon: 0951-141 30

Kontaktperson
Annelie Fjellström
Rektor
Telefon:0951-141 33
E-post:annelie.fjellstrom@storuman.se

Skolassistent
Maria Reinholdsson Ardlin
Telefon: 0951-141 30
Mobiltelefon: 070-346 01 34
E-post: maria.reinholdsson.ardlin@storuman.se

Studie- och yrkesvägledare
Anita Israelsson
Telefon: 0951-140 00
anita.israelsson@storuman.se

Skolkurator (från 1 september 2019)
Mona Sundström
Telefon: 0951-140 00
E-post: mona.sundstrom@storuman.se

Skolsköterska
Monica Larsson
Telefon: 0951-141 40,
Mobil: 070-510 08 94
E-post: monica.larsson@storuman.se

Ansvarig nämnd
Ord på papperslappar på ett bord

Elever som går i särskolan och är över 12 år har, om det behövs, rätt att få fortsatt tillsyn utanför skolan, enligt LSS - Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade.

Rätten att få tillsyn utanför skolan enligt LSS gäller under hela skoltiden och det gäller även när man går i gymnasiesärskolan. Tillsynen är avgiftsfri. För mer information om detta kan föräldrarna vända sig till LSS-handläggaren i kommunen.

Kriterierna för att tillhöra en så kallad personkrets inom LSS är följande: 

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. Personer med betydante och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om det är stora och förorsakar betydante svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Olika insatser enligt LSS

LSS innehåller tio preciserade insatser för särskilt stöd och särskild service:

1. rådgivning och annat personligt stöd (annan huvudman än kommunen)
2. personlig assistans
3. ledsagarservice
4. kontaktperson
5. avlösarservice i hemmet
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
8. boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
10. daglig verksamhet.

Barn - och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen kan tillsammans med barnet och familjen planera habiliterande insatser. Kontakta skolsköterskan för information.

Försäkringskassan

Elever i särskolan har rätt till förlängt barnbidrag efter 16 år. Detta betalas ut även under sommaren. Skolan ansöker när det är aktuellt. Man kan som vårdnadshavare även ansöka om vårdbidrag hos Försäkringskassan fram till dess att barnet fyller 19 år. Ansökan kräver läkarutlåtande.

Som förälder till barn som omfattas av LSS har du rätt till 10 kontaktdagar/år fram till dess att barnet fyller 16 år. Du har dessutom rätt att vara hemma för vård av sjukt barn (i annan sjukdom än grunddiagnosen) fram till dess att barnet fyller 21 år.

Publicerad den 17 juli 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)