Slam och latrin

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Ilona Björnstad
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86

Ansvarig nämnd

Inom Storumans kommun använder vi en avvattnande teknik vid tömning av slambrunnar. Det är en miljöförbättrande åtgärd som leder till att det transporteras mindre avloppsvatten i tankbil längs våra vägar. 

Slamtömning sker årligen under perioden maj-oktober. Du som berörs av tömning under året får ett informationsbrev under april. Därefter får du som fastighetsägare ett till brev där det står under vilka två veckor det kommer att tömmas i ditt område.

Ibland uppstår behovet av en extra tömning av brunnen. Om du anmäler ditt behov av tömning före 31 mars varje år kommer brunnen att tömmas, under sommaren eller hösten, enligt ordinare tömningsschema.

Om du upptäcker att brunnen behöver tömmas vid andra tidpunkter på året kan vi erbjuda extratömning mot en avgift. Det kan vara inför planerade reparationer, byte av tank eller om man akut upptäcker att brunnen rinner över.

 • Budad tömning- inom 14 dagar
 • Akut budad tömning - inom 6 timmar vid ordinarie arbetstid

Permanentboende

Har du en permanentbostad, det vill säga ett hus som du bor i hela året runt, ska avloppsbrunnen tömmas en gång per år. Om du av någon anledning vill att brunnen ska tömmas med längre intervall än ett år, kan du ansöka om dispens från kommunens renhållningsbestämmelser.

Fritidshus

Tömning av fritidshusen sker med en intervall på minst vart tredje år (3:e år). Det är viktigt att tänka igenom hur ofta man beräknas besöka sitt fritidshus, hur många bäddar man har och hur stor brunnen är. Detta tillsammans med den utformning man valt på brunnen är avgörande för behovet av tömning. Vid anmälan om ny fastighetsägare anger man vilken intervall av tömning man önskar. Om behovet förrändas är ni välkomna att kontakta tekniska avdelningen.

Tömning

Det finns två sätt att tömma en slamavskiljare, med heltömning eller avvattning av slammet. Vid heltömning töms hela brunnen på allt sitt innehåll och transporteras till reningsverket. Cirka 98 procent av det som sugs upp är vatten, endast ett par procent är torrt slam. Skillnaden vid avvattnande teknik är att det kommer att finnas kvar avloppsvatten i er trekammarbrunn även efter genomförd tömning av slam.

Avvattnande teknik - hur fungerar det?

Vid avvattning sugs först hela brunnens innehåll in i slambilen, vilken fungerar som ett mindre kommunalt reningsverk. Där tillsätts ett bindemedel som gör att slammet tjocknar så att det enkelt går att skilja på vatten och slam. Avloppsvattnet spolas sedan tillbaka till samma brunn. Fördelar med denna teknik är att slamavskiljare snabbt blir återfylld för att minska slamflykt mellan kamrarna och bakterierna som är gynnsamma för brunnen stannar kvar. Detta innebär också då att genom att behålla dessa bakterier kommer brunnens aktivitet igång direkt efter tömning.

Bilarna kommer att kunna utföra fler tömningar med denna teknik och slammet kan avlämnas vid kompostanläggning i stället för att gå via reningsverk för en behandling till.

Tänk på detta innan tömning

Fastighetsägaren ansvarar för vägen och anläggningens underhåll, skötsel och funktion ex. infiltrationen och att locket är helt. Framkörning till brunn som inte går att tömma på grund av bristfällig väg eller hinder debiteras. Chauffören avgör om vägen är körbar.

Framkomlig väg ska finnas till brunn/tank. Den ska vara hinderfri och röjd.

 • Vägbredd minst 4 m och höjd minst 4,5 m.
 • Vägen ska hålla för en fordonsvikt på 35 ton.
 • Vägen ska ha hårdgjord körbana med ett bärlager av singel/grus. 
 • Vändplan bör finnas i anslutning till brunn/tank.
 • Gräsbevuxna ytor fungerar inte som körväg eller som vändplan.
 • Avståndet från slambilen och botten av brunnen får vara max 20 meter. Vid längre avstånd debiteras en tilläggsavgift.

Innan brunnen töms är det några saker du måste tänka på för att underlätta tömningen

 • Märk fastigheten med husnummer. Brunnen ska vara tydligt markerad med ex. en käpp eller reflex, ej övertäckt eller svåråtkomlig. 
 • Det ska vara klippt/röjt omkring anläggningen.
 • Brunnslocket får INTE väga mer än 25 kilo. Vid tunga lock debiteras en tilläggsavgift.
 • Meddela koden i god tid om ni har lås på bommar eller lock. Nycklar hanteras inte.

Efter tömning

 • Då avvattnande teknik används spolas vattnet tillbaka
 • Vid misstänkt tät infiltration töms brunnen som vanligt och vi meddelar er som kund på fakturan.
Publicerad den 24 april 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)