Detaljplan för del av fastigheterna Umasjö 1:140 och Umasjö 1:152 (skifte 3)

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan är framtagen i november 2022. Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, i form av fritidshusbebyggelse samt tillhörande infrastruktur, VA och dagvattenhantering. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra exploatering som tar hänsyn till omgivande bebyggelsestruktur och hantering av strandskyddsbestämmelserna.

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Planförslaget bedöms förenlig med kommunens gällande översiktsplan. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet. Genomförande av detaljplanen bedöms inte ge betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan inbjuder kommunen till samråd under tiden 22 november och 12 december 2022. Inbjudna till samrådet är kända sakägare och boende, myndigheter, föreningar och allmänhet med flera.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns även tillgängligt för samråd under tiden 22 november och 12 december 2022 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242), Storumans kommunbibliotek i Storuman (Stationsgatan 6) och Tärna Samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du meddela det till oss, senast 12 december 2022. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2021.630-315.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87, alternativt kundtjänst 0951-140 00 för vidare besked.

Publicerad den 16 november 2022
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information

Samrådshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Inbjudan till samråd (176 kb)

Plankarta (662 kb)

Planbeskrivning (3 mb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (875 kb)

PM Arkeologi (1,9 mb)

Dagvattenutredning (2,9 mb)

Geoteknisk utredning (3,8 mb)

Va-utredning (1,6 mb)

Vägutredning (808 kb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Information om planprocessen (330 kb)