Detaljplan för bostäder på del av Björkfors 1:18 i Hemavan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan är framtagen i november 2021. Syftet med planen är att möjliggöra en byggnation av cirka 5 bostäder

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Planförslaget bedöms strida mot gällande fördjupad översiktsplan för Hemavan då delar av området är utpekat som skyddsvärd jordbruksmark. Detaljplanen handläggs genom utökat förfarande. Genomförande av detaljplanen bedöms inte ge betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan inbjuder kommunen till samråd under tiden. Inbjudna till samrådet är kända sakägare och boende, föreningar och allmänhet med flera.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns även tillgängligt för samråd under tiden 24 november till och med 16 december 2021 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242), Tärna Samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) och Bayhill Center i Hemavan (Blå vägen 35) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du meddela det till oss, senast 16 december 2021. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2020.1059-315.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Publicerad den 18 november 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information

Samrådshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Inbjudan till samråd (177 kb)

Plankarta (342 kb)

Planbeskrivning (1,8 mb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (1 mb)

Beslut kring undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (156 kb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Information om planprocessen (330 kb)