Detaljplan för Gjutaren 1, 2 och 3 i Storumans samhälle

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Mattias Åkerstedt
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 83

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan är framtagen i maj 2020, reviderad juli 2020. Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av befintliga verksamheter på fastigheterna med parkeringsmöjligheter intill befintligt parhus, handel, nybyggnation datacenter m.m.

Området ligger delvis inom riksintresse för naturvård och i anslutning till riksintresse för kommunikationer. Förslaget bedöms överensstämma med gällande fördjupad översiktsplan för Storuman/Stensele. Området ligger inom redan detaljplanelagt område. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Tidigare samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 2020-06-10 till och med 2020-07-03. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse som finns att läsa här till höger. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns även tillgängligt för granskning under tiden 2020-09-28 till och med 2020-10-20 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du meddela det till oss, senast 2020-10-20. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2019.0939-315. Om du inte framfört dina skriftliga synpunkter under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Inbjudan till granskning (170 kb)

Plankarta (453 kb)

Planbeskrivning (2,1 mb)

Samrådsredogörelse (664 kb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (2,2 mb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Information om planprocessen (406 kb)

Samrådshandlingar