Detaljplan för del av fastigheten Joesjö 1:143

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Mattias Åkerstedt
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 83

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan är framtagen i april 2021. Syftet med planen är att möjliggöra en byggnation av åtta fritidshus

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med kommunens gällande översiktsplan. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Samrådstid

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan inbjuder kommunen till samråd under tiden 17 maj 2021 till och med 4 juni 2021. Inbjudna till samrådet är fastighetsägare, arrendatorer, intresseorganisationer och andra som har väsentligt intresse av frågan.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns även tillgängligt för samråd under tiden 17 maj 2021 till och med 4 juni 2021 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna Samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du meddela det till oss, senast 4 juni 2021. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2018.802-315.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information

Samrådshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Inbjudan till samråd (161 kb)

Plankarta (502 kb)

Planbeskrivning (699 kb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (428 kb)

VA-utlåtande (307 kb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Information om planprocessen (406 kb)