Detaljplan för Björkfors 1:448, 1:5 m.fl., Kungsplatån och Forsfallet i Hemavan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Mattias Åkerstedt
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 83

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för Björkfors 1:448, 1:5 m.fl., Kungsplatån och Forsfallet i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen i maj 2019, reviderad januari 2021. Planens syfte är att anpassa byggrätter så att de bättre svarar mot ett förändrat marknadsbehov. Den södra delen är idag planerad för flerbostadshus och hotell. Dessa byggrätter föreslås utgå och ersättas av en småskalig fritidshusbebyggelse. Genom att planområdet får en något större utbredning norröver kan antalet bostadsenheter i stort sett bibehållas.

Området ligger delvis inom redan detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Hemavan. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Tidigare samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 2019-06-03 till med 2019-06-24. Inkomna synpunkter och yttranden över planförslaget har sammanställts i en samrådsredogörelse som finns att läsa här till höger. Planförslaget har reviderats efter samrådet.

Ett öppet informationsmöte hölls 9 oktober 2019 i Hemavan. Minnesanteckning från mötet finns som en bilaga i samrådsredogörelsen.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns nu tillgängligt under tiden 12 februari 2021 till och med 5 mars 2021 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242), Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) och Bayhill Center i Hemavan (Blå vägen 35) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du meddela det till oss, senast 5 mars 2021. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2018.370-315. Om du inte framfört dina skriftliga synpunkter under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Publicerad den 9 februari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)