Vatten och avlopp

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Ilona Björnstad
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86

Ansvarig nämnd

Det du betalar för vatten- och avlopp går till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten.

Information

Vattenförsörjningen är reglerad i lagen om allmänna vattentjänster. Syftet är att säkerställa att vattenförsörjning ordnas med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Endast offentliga aktörer (såsom kommuner) har möjlighet att ordna vattentjänster, vilket innebär att kommersiella företag inte kan tjäna pengar på vatten.

De avgifter vi tar ut ska täcka kostnaderna för vattenförsörjningen enligt den så kallade självkostnadsprincipen. Vatten- och avloppsverksamheten i Storumans kommun är avgiftsfinansierad till 100 procent, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Anläggningsavgift*

Innan din fastighet ansluts till den allmänna VA-anläggningen tas en anläggningsavgift ut.

Servisavgift per fastighet för servisledningar 56 519 kr
Avgift per m2 tomtyta   15,60 kr
Avgift per lägenhet  11 029 kr

Årlig grundavgifter för fastighet med vattenmätare*

Fast årlig avgift per fastighet 1 470 kr
Fast årlig avgift per lägenhet 1 470 kr

Rörliga avgifter*

Den rörliga kostnaden består av den mängd vatten som du förbrukar under ett år. Vi debiterar dig i förväg, fyra gånger per år, efter en beräknad årsförbrukning baserad från den avläsning du gjorde senast. Avgiften räknas per kubikmeter levererat renvatten.

V - vattenförsörjning                 19,93 kr
S - spillvattenavlopp 15,73 kr

Fritidshus*

Fritidshus betalas en brukningsavgift utifrån antal lägenheter i huset. Årlig avgift för lägenhet:

V - vattenförsörjning             3 755 kr
S - spillvattenavlopp 3 154 kr

* Utdrag ur taxan. Reservation för felskrivning. Priser inkl 25 % moms.

Publicerad den 18 oktober 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)