Beslut, insyn och rättssäkerhet

Här kan du se hur du tar del av offentliga handlingar och hur du kan överklaga beslut.

Överklaga beslut

Du har rätt att få kommunens beslut prövat så att det överensstämmer med lagen genom att överklaga det hos förvaltningsrätten.

Ett överklagat beslut kan upphävas om:

  • det inte har trätt i kraft
  • det handlar om något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • det strider mot lag eller annan författning.

De beslut som får överklagas är beslut av fullmäktige och av kommunal nämnd samt beslut av revisionen.

Beslut som rör dig själv

Har du fått avslag på en ansökan, till exempel om bygglov eller socialbidrag, så överklagar du det genom så kallat förvaltningsbesvär.

Hur du gör en sådan överklagan finns beskrivet i ditt beslut. Kontakta personen som har hand om ditt ärende för att få hjälp att överklaga.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos justitieombudsmannen.

Offentlighetsprincipen

Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Allmänna handlingar

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta.

Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra.

Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

Publicerad den 8 september 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)