Ett långsiktigt arbete för en ekonomi i balans

Efter många goda år med resultatöverskott står vi nu inför en lågkonjunktur med svagare intäktsutveckling i form av kommunalskatt och statsbidrag. Det innebär att våra kostnader kommer att behöva minskas med mellan 1 till 2 procent per år åren 2020 till 2023. I kronor rör det sig om cirka 4-8 miljoner kronor per år. Det är inget unikt för Storumans kommun utan något flertalet av landets kommuner kommer att behöva göra.

Befolkningen i Storumans kommun har likväl som i andra gles- och landsbygdskommuner under lång tid minskat i stor omfattning. Detta ger ett sämre skatte- och statsbidragsunderlag samt färre att leverera skola, vård och omsorg till. Förändringen av våra förutsättningar har krävt anpassningar av de kommunala verksamheterna till det ändrade demografiska behovet.

Arbetet har resulterat i att kommunen under en lång period haft ett resultat motsvarande två procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Det innebär cirka 8 miljoner kronor. Den resultatnivån är nödvändig, bland annat för att vi även fortsättningsvis ska kunna självfinansiera våra investeringar samt att vi ska klara kravet att kommunen ska ha en ekonomi i balans.

Detta vittnar om att Storumans kommun har bedrivit ett framgångsrikt arbete med ständiga anpassningar. Lågkonjunkturen innebär att kostnaderna än mer markant ökar mera än intäkterna och därför måste vi fortsätta bedriva ett ständigt arbete med att effektivisera verksamheterna.

Vi kommer också att gå in i en ny ekonomisk styrmodell kallad prislappsmodellen tillsammans med flertalet andra inlandskommuner. Modellen kommer att vara mera transparent hur resurserna fördelas och prioriteras till kommunens verksamheter. Modellen bedöms vara införd till 2021. 

Senast innan det här årets slut ska styrelse och nämnder anta verksamhetsplaner och detaljbudgetar som innehåller åtgärder som ger förutsättningar för en ekonomi i balans.

Vi kommer att behöva arbeta med både anpassnings- och tillväxtpolitik. Även om alla verksamheter ska spara pengar finns det aktiviteter och investeringar som görs för att ge bättre framtida förutsättningar. Om våra företag växer kommer fler i sysselsättning, fler stannar kvar och fler flyttar in vilket gör att våra skatteintäkter och statsbidrag ökar vilket i sin tur gör att vi kan leverera omfattande kommunala tjänster även i framtiden.

Kommunens omsättning kommer från följande:

Kommunalskatt                                               270 mnkr 47 %
Generella statsbidrag 153 mnkr 27 %
Taxor och avgifter 53 mnkr 9 %
Hyror och arenden 47 mnkr 8 %
Specialdestinerade statsbidrag 36 mnkr 6 %
Försäljning av verksamhet och övrigt 15 mnkr 3 %

(mnkr = miljoner kronor)

Publicerad den 14 oktober 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)