Inköp, regler och policy

Lagen om offentlig upphandling

Kommunens inköp ska göras enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) alternativt LUF. Förutom dessa lagar ska upphandlingarna även följa kommunens upphandlingspolicy inkl. tillämpningsanvisningar.

Lagen om offentlig upphandling

Kommunen omfattas av lagarna:

  • Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
  • Lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).
  • Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Upphandlingslagarna omfattar hela den offentliga sektorn (kommun, stat och landsting) samt även de bolag som är mer än 50 % offentligt ägda. Lagarna avser upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader och gäller samtliga inköp oavsett värde.

Syftet med upphandlingslagarna är att på bästa sätt använda offentliga medel genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Alla företag ska ges samma möjlighet att leverera till offentlig sektor.

Upphandling ska följa fem grundläggande principer:

  • Principen om icke diskriminering. Det är inte tillåtet att diskriminera p.g.a. t ex nationalitet eller geografiskt läge.
  • Principen om likabehandling. Alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar.
  • Principen om transparens. Upphandling ska ske med öppenhet och förutsebarhet. Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Varumärken och krav på särskilt tillverkningssätt får inte anges.
  • Proportionalitetsprincipen.  Kraven ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
  • Principen om ömsesidigt erkännande. Skyldighet att godta intyg  och certifikat i samtliga EU-länder.

Upphandlingspolicy

Upphandlingspolicyn beskriver kommunens regelverk för inköp, där kommunstyrelsen är beslutande instans. Upphandlingspolicyn gäller Storumans kommuns samtliga verksamheter och reglerar bland annat kommunens interna handläggning, direktupphandling och miljö- och etiska hänsynstagande vid upphandlingar.

Du hittar upphandlingspolicyn med tillämpningsanvisningar under relaterad information. 

Publicerad den 10 juli 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)