Nyheter

Information om krislägesavtal i omsorgen

Det har förekommit en hel del rapportering om att Storumans kommun inte aktiverat det så kallade krislägesavtalet för vård och omsorg. Ett särskilt beslut om aktivering av avtalet fattas av Sveriges kommuner och Regioner.

Innan krislägesavtalet kan aktiveras krävs att de möjligheter som finns i befintliga kollektivavtal har uttömts. Exempel på åtgärder som behöver ha vidtagits innan aktivering kan bli aktuellt är beordrad övertid, förskjuta arbetstiden, beordra jour och beredskap, flytta arbetstagare eller beordra vikariat. Vi måste också inventera möjligheterna till bemanningsförstärkning. Det kan röra sig om åtgärder som att erbjuda deltidsanställda att gå upp till heltid, ta in extrapersonal, studenter, tidigare anställda, pensionärer med mera.

Vi har i dagsläget inte uttömt alla åtgärder. Om vi begär att det ska aktiveras kommer vi att behöva redovisa för Sveriges kommuner och regioner huruvida vi genomfört och tömt ut alla våra möjligheter och resurser. Där är vi inte ännu. Att aktivera krislägesavtalet får konsekvenser och vi behöver se till att vi har en vård- och omsorgsverksamhet som fungerar även efter covid-19.

En åtgärd som vi gjort är att omfördela personal, vilket innebär att annan ej akut verksamhet nu får stå på paus tillsvidare. Skolsköterskeresursen i östra kommundelen har delvis omfördelats till omsorgens vårdinsats för att stärka den ansträngda personalsituationen. Detta medför att en del av de ordinarie arbetsuppgifterna för skolsköterskorna, till exempel hälsosamtal och hälsobesök, tillsvidare skjuts upp.

Publicerad den 24 november 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)