Nyheter

Information om skolskjutsar ht 2020

Kommunstyrelsen är den politiska nämnd som ansvarar för transporterna till och från skolorna, planering görs utifrån de elevlistor och ramtider som de som bedriver skolverksamhet (Fritid-, kultur- och utbildningsförvaltningen) förser oss med. Kommunstyrelsens kansli är den administration som har budgetansvar för kommunens skolskjutsar och linjetrafik.

De resor som transporterar barn till skolan kallas skolskjuts, det sker på olika sätt beroende på var man bor och hur skolvägen ser ut. Skolbussar, skoltaxi och självskjutsavtal är kommunens egen skoltrafik medan linjetrafik har Länstrafiken som huvudman. Kommunerna i länet medfinansierar linjetrafiken men den styrs av Länstrafiken. Linjetrafik ska även vara tillgängliga för övriga resande, arbetspendlare med flera. Storumans kommun har inte möjlighet att fritt disponera linjetrafiken i vår skolskjutsplanering.  

I princip förändras trafikupplägget med linjer mellan skolor marginellt år från år och det går relativt bra att justera inom befintliga avtal. I höst har vi en tidigare aviserad mellanstadieflytt att ta med i beräkningen, det innebär en större volymökning och det har varit utmanande att få plats inom avtalat trafikupplägg när vi inte fullt ut kunnat nyttja linjetrafiken.

Avtalen för skolskjutsar som sträcker sig 3 + 1 år framåt medger dock att man gör överenskommelser om smärre ändringar med upphandlade trafikbolag vilket gör att vi trots allt klarar av att hantera det ökade antalet resande elever med extraturer för befintliga bussar. Det bästa hade förstås varit att sätta in en ny separat buss för tillkommande sträcka Storuman-Stensele men det har inte funnits lediga busschaufförer att få tag på.

Extraturen som sätts in leder tyvärr till att eftermiddagsbussen mot Långsjöby senareläggs. Fyra bussar trafikerar Stensele (Hållplats: Tornvägen E12). Vi har planerat att man reser med sina skolkamrater för att minska risk för smittspridning av Covid-19 och för att alla ska få plats. Det är viktigt att man respekterar Folkhälsomyndighetens reserekommendationer av dessa skäl. Om man systematiskt väntar på de senare bussarna kommer det bli platsbrist, åk därför med de avsedda bussarna.  

Det finns ingen definition från Folkhälsomyndigheten av vad som är att beteckna som trängsel inom kollektivtrafiken. I dagsläget är deras rekommendation att de som kan också skall undvika kollektivtrafik. För våra barn som är beviljade skolskjuts är det få som har något alternativ till bussen. Men i de lägen äldre barn kanske kan cykla till skolan eller då ni som föräldrar vissa dagar kan ställa upp och skjutsa till skolan avlastar ni skolskjutsarna och det tackar vi för. 

Förhoppningsvis kan detta ge viss förklaring och svar på de frågor och den frustration ni framfört. Det är självklart inte bra att det tagit så länge att komma fram till en lösning och där och lovar vi att försöka förbättra oss till nästa skolstart.

Publicerad den 25 augusti 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)