Nyheter

Planeringsinriktning för fortsatt utveckling av Hemavan

Karta

Det finns ett stort intresse att etablera nya verksamheter och projektera nya fritidshusområden i Hemavan. Gällande fördjupad översiktsplan, FÖP som antogs 2011 möjliggör inte längre nya ytor för bebyggelse. En ny fördjupning tar lång tid att ta fram och det finns idag flera utvecklingsidéer på platser där vi inte fattat beslut om markanvändningen. Därför har kommunstyrelsen bedömt att det är en god idé att markera vilka områden som kan komma att planeras i framtiden och för vilken markanvändning marken bör utredas.

Kommunstyrelsen har den 29 maj 2019 tagit beslut om planeringsinriktningen. Den kompletterar gällande FÖP Hemavan fram till dess att en ny kan antas. Planeringsinriktningen är inte en motsvarighet till en fördjupad översiktsplan utan det är enbart ett planeringsinstrument.

Planeringsinriktningen har sin utgångspunkt i de remissvar Trafikverket lämnat på tillkommande detaljplaner utmed E12 som är ett så kallat riksintresse och därför ska skyddas. Nya områden kräver nya utfarter och i vissa fall även sänkt hastighet och förskjutna tätortsgränser. Detta innebär att restiden längs hela E12 förlängs och det bedöms utgöra ett hot mot riksintresset. Med anledning av detta har en planeringsinriktning presenterats för att visa på vilka områden som kan komma att planeras för att Trafikverket ska förstå behov av tillkommande trafiklösningar och ges en möjlighet att vara proaktiv.

Förslaget innehåller streckade utredningsområden för service/handel (rött), lättindustri (lila) och bostäder (gul) som kan utredas utifrån föreslagen användning. De gröna områdena på kartan är pågående eller nyligen antagna detaljplaner. Nya planer inom områdena behöver besiktas i fält samt vägas mot åsikter som framförts i samråd och dialoger, gällande riksintressen och befintlig markanvändning med mera. På länken nedan kan du sen en datljerad version av kartan där vi markerat dessa områden.

Planeringsinriktning karta Hemavan

Det är också vår skyldighet att bevaka riksintressen på orten, de utredningsförslag som presenteras har justerats för att minimalt inkräkta på riksintressen och jordbruksmark. Ska en etablering ske på exempelvis jordbruksmark bör det ske i kantzonen. Riksintresse för E12:an värnas i öster genom att förorda utredning på enbart nordöstra vägsidan. Inga etableringar inom 30 meter från vägen.

För att hålla uppe hastigheten utanför tätbebyggt område ska nya utfarter endast tillkomma i undantagsfall, behov har markerats med svarta cirklar. Nya områden bör medfinansiera Trafikverkets förslag för att uppfylla krav på planskildhet, detta kan förslagsvis ske per ytenhet eller per tomt i exploateringsavtal.

Publicerad den 3 september 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information