Nyheter

Vattenverket i Hemavan är färdigt och driftsatt

Under november har de allra sista arbetena genomförts. Nu får samtliga hushåll med kommunalt vatten i Hemavan sitt vatten från det nya vattenverket och den nya vattentäkten.

Sökande efter en ny vattentäkt i Hemavan som ska ersätta den gamla ytvattentäkten i Mortsbäcken har pågått ända sedan i början på 1990-talet. Det finns utredningar så långt tillbaka som på 1970-talet för att hitta nytt vatten i Hemavan. Problemet med Mortsbäcken var att vattnet är svårbehandlat och att vattentillgången var begränsad vid låg vattenföring i bäcken. Vid jul- och nyårshelger samt påsk när många människor vistades i området samtidigt som råvattentillgången var dålig uppstod problem med vattenleveranserna.

Vid årsskiftet 2007/2008 uppdrogs till en konsult att se över gamla utredningar och på basis av dessa samt kompletterande undersökningar hitta en slutlig lösning på att hitta nytt råvatten. Ett flertal undersökningsborrningar utfördes och utifrån resultaten rekommenderas att anlägga en brunn söder om samhället i närheten av Hemavans flygplats. Brunnen provpumpades mellan åren 2008 och 2012 men blev inte godkänd som ny vattentäkt beroende på bland annat närheten till flygplatsen.

Flera års arbete av provborrningar och undersökningar

Under 2014/2015 utförde Sveriges Geologiska Undersökningar borrningar för att kartlägga jordarter samt även fastställa grundvattenmagasin. Dessa indikerade att det sannolikt fanns goda grundvattenförekomster nordväst om Hemavan. Under 2016/2017 gjorde kommunen en fördjupad studie kring vattnets kvalitet med undersökningsborrningar och provpumpningar.

Resultaten av provborrningarna var så lovande både vad gäller vattenkvalitet och mängd att kommunen 2017 ansökte om tillstånd för vattentäkten samt bygglov för vattenverket. Kommunfullmäktige fattade slutligen också beslut 2017 beslut om att anlägga en ny vattentäkt, göra överledning av vatten samt uppförande av ett nytt vattenverk i Hemavan.  

– När vattenverket nu är i drift, så kan vi leverera ett vatten av mycket hög kvalitet till Hemavanborna och besökarna i Hemavan. Det nya vattenverket har också en kapacitet som gör det möjligt att fortsätta expansionen i Hemavan. För den fortsatta utvecklingen i Hemavan är det nya vattenverket en nödvändighet, därför är det mycket glädjande att investeringen nu är klar, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.

Vattenverket ger goda förutsättningar för fortsatt utbyggnad av Hemavan

Under våren 2020 kopplades det nya vattnet in till kommunens abonnenter i västra delen av Hemavan. Nu i november kopplades även det nya vattnet in till kommunens abonnenter i  östra delen av Hemavan.

– Det har tagit många år men nu har vi en grundvattentäkt och ett nytt vattenverk som distribuerar ut vatten av bra kvalitet till invånarna och besökarna, säger kommunstyrelsens vice ordförande Karin Malmfjord.

Det nya vattenverket har stor kapacitet att få ut mängder med vatten till mycket bra kvalité för fastboende, fritidshusägare och besökare i Hemavan. Nu finns goda förutsättningar för en fortsatt stark utveckling när många fler människor kan bo och vistas i Hemavan.   

– Nu när det nya vattenverket är i full funktion med leverans av vatten i hela Hemavan har vi säkrat vatten till befintliga abonnenter i området men även har grunden lagts för en fortsatt expansiv utveckling i Hemavan med kapacitet för fler fritidshus, fler besökande och fler permanentboende säger Peter Persson koncernchef.

Publicerad den 30 november 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)