Information med anledning av kriget i Ukraina

Storumans kommun följer utvecklingen om det pågående kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetspolitiska läget. På denna sida samlar vi information med relevans till omvärldsläget samt följer upp aktuella frågeställningar. Sidan uppdateras löpande.

Flyktingboende i Hemavan

Tisdag 17 maj kommer enligt preliminära uppgifter från Migrationsverket den första bussen med flyktingar från Ukraina att anlända till Hemavan. Som tidigare informerats om kommer det att bli ett flyktingboende på Hemavans Högfjällshotell. Vi har i dagsläget ingen information om exakt hur många som anländer i nästa vecka, men vi kommer att fortsätta uppdatera er regelbundet gällande flyktingsituationen så snart vi vet mera. En inventering om vilka hjälpinsatser som finns att tillgå i vår kommun är genomförd tidigare i år och vi hänvisar fortsatt alla förfrågningar till den e-tjänsten.

Migrationsverket har tecknat avtal om anläggningsboende med ägarna av Hemavans Högfjällshotell. Det innebär att flyktingar från kriget i Ukraina som erbjudits tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige kommer att bo där.

Avtalet gäller inledningsvis sex månader och är maximerat till 151 platser. Anläggningen kommer att drivas av Migrationsverket. Uppdraget som Storumans kommun har handlar främst om att se till så att barn och unga får tillgång till den utbildning de har rätt till. Vi kommer att uppdatera med mer information framöver.

Tack till alla som anmält sig för att hjälpa till

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som använt vår e-tjänst och anmält att ni kan hjälpa till med lån av sängar, kläder, husrum, tolkhjälp och stöd till eventuella flyktingar som kommer till Storuman. Cirka 45 anmälningar har kommit i dagsläget och formuläret är fortfarande öppet. Om behov uppstår kommer vi att ta kontakt med er som anmält att ni kan hjälpa till, men tillsvidare sammanställer vi kontaktuppgifter och information för att ha beredskap om det kommer en större grupp hit till Storuman.

Information om registrering hos Migrationsverket

Vi vill förtydliga några saker då vi fått kännedom om att enstaka flyktingar och familjer från Ukraina anlänt till vår kommun:

- Ansöka om uppehållstillstånd görs via Migrationsverket. På deras hemsida finns information och länkar till e-tjänsten. Migrationsverket har tagit fram tjänsten för att förenkla för ukrainska medborgare som söker skydd enligt massflyktsdirektivet.

- Det är Migrationsverket som ansvarar för vad som gäller för Ukrainska medborgare som kommer till Sverige, viseringsfrihet, rätt till uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, asylansökan, medborgarskap, återvandring m.m.

-Ukrainska medborgare som saknar ett så kallat biometriskt pass har rätt att resa in och vistas i Sverige i 90 dagar med ett Schengenvisum. Dessa personer har samma rättigheter som en turist. Det innebär att de inte har rätt till skola, ekonomiskt bistånd m.m. Om du som privatperson tar emot flyktingar i ditt hem som inte är registrerade hos Migrationsverket har de samma rättigheter som en turist som besöker Sverige. Därför är det viktigt att alla registrerar sig.

- Storumans kommun har anmält att vi kan ta emot upp till 500 flyktingar för evakueringsboende. Ett evakueringsboende är ett boende som man tilldelas efter att när man registrerat sig hos Migrationsverket. Hur länge en person bor på ett evakueringsboende beror på hur den personens process i Sverige ser ut. Storumans kommun tillhör för närvarande prioritet två vilket innebär att vi inte kommer vara bland de första kommunerna som tar emot flyktingar, men vi behöver ha beredskap för att snabbt kunna genomföra ett mottagande.

Förberedelser för flyktingmottagande

Storumans kommun har på Länsstyrelsens uppdrag inventerat hur många akuta evakueringsplatser vi kan erbjuda. Vi har beräknat att det finns möjlighet att ta emot cirka 500 personer. 

Med anledning av den osäkerhet som ännu råder runt flyktingsituationen genomförs förberedelser utifall att ett mottagande blir verklighet. Om flyktingar tar sig till Storumans kommun kommer dessa förberedelser att underlätta mottagandet och stödinsatser.

Fritids, kultur och utbildningsförvaltningen, kostchef, integrationssamordnare och kommunens krisledning arbetar i dagsläget med att förbereda och samordna eventuella hjälpinsatser. 

Intresseanmälan för att hjälpa till

Inför ett eventuellt mottagande behöver vi din hjälp. Har du sängar för utlåning eller andra möjligheter att hjälpa till? Fyll i formuläret så kommer vi att vid behov kontakta dig. 

Anmäl intresse för insatser till flyktingar från Ukraina

Hemberedskap

Ett sätt att hantera den oro som nu uppstår kan vara att investera i hemberedskap. För att du ska ha en god beredskap krävs att du kan säkerställa tillgång till mat, kommunikation, vatten, värme och sömn under minst 7 dagar.

Riskerar Sverige att hamna i krig?
Försvarsmakten gör fortfarande bedömningen att sannolikheten för krig i Sverige är låg på kort sikt men omprövar kontinuerligt bedömningen. Säkerhetspolisen ser en förhöjd hotbild (3) på en femgradig skala vilket framförallt beror på en större omfattning Informations- och desinformationskampanjer som riktas mot Sverige

Vad kan du som kommuninvånare göra?
Alla som bor i Sverige kan bidra till svensk säkerhet och beredskap genom att ha ett kritiskt förhållningssätt mot information (sprid inte falska rykten), se över din hemberedskap, skydda din information mot cyberangrepp och gå med i en frivillig organisation. Om du är osäker på vilka förebyggande åtgärder som kan vara bra att vidta kan du använda dig av MSBs broschyr. Om krisen eller kriget kommer

Vad gör kommunen?
Kommunen bedriver ett kontinuerligt krisberedskapsarbete riktad såväl mot fredstida kriser som krig och har en krisorganisation redo att leda kommunen med kort varsel.

Med anledning av det rådande säkerhetspolitiska läget fokuseras arbetet just nu mot:

  • Att säkerställa och upprätthålla informations- och säkerhetsskyddet.
  • Kontinuerliga avstämningar med andra kommuner, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Migrationsverket med flera för att stärka, samordna och vid behov inrikta den samlade hanteringen.
  • Kontinuerlig omvärldsbevakning utifrån kommunens egen verksamhet (identifierad samhällsviktig verksamhet) och det geografiska områdesansvaret för att kunna identifiera incidenter som avviker från normalbilden.
  • Att inventera kommunens skyddsrum. Kolla gärna upp vart du har ditt närmaste skyddsrum på: MSB:s skyddsrumskarta

Samlad information från säkra källor om det aktuella läget

Krisinformation.se
Samlingssida med krisinformation från svenska myndigheter (krisinformation.se)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Information om vad privatpersoner, myndigheter och företag kan behöva tänka på i dagens säkerhetspolitiska läge (msb.se)

Försvarsmakten
Säkerhetsläget i närområdet (forsvarsmakten.se)

Regeringen
Information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina (regeringen.se)

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Samlade svar på frågor om situationen i Ukraina och jodtabletter (stralsakerhetsmyndigheten.se)

Tro inte på allt du läser och dela inte okritiskt

Vid kriser och allvarliga händelser är det viktigt att du är källkritisk och inte sprider vidare rykten och desinformation. Ta i första hand del av den information som finns på ansvariga myndigheters webbplatser.

Publicerad den 16 maj 2022
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)