Nyheter

Information om tillståndsprocessen för vindkraft

Tillståndsprocessen för vindkraft

I december 2021 skrev Industri- och logistikcentrum (ILC) och Svevind på en avsiktsförklaring gällande etablering av vätgasfabrik som ska drivas med vindkraft planerad av bolaget Svevind. Hösten 2022 informerade bolaget kommunstyrelsen att de avser undersöka förutsättningar för vindkraft på Vallträskhobben. Det valda området har föranlett frågor och funderingar som riktats till kommunen och vi avser med denna text att räta ut en del frågetecken gällande samråds- och tillståndsprocessen för vindkraft.

Tillståndsprocessen för ett vindkraftsprojekt sträcker sig ofta över flera år då mycket ska vägas in. Det ska bland annat tas hänsyn till människors hälsa, natur, kultur, miljö och markanvändning. För att bygga en stor vindkraftsanläggning, som det rör sig om på Vallträskhobben, krävs tillstånd av Länsstyrelsen och kommunens tillstyrkan.

Samråd med allmänheten

Den som vill bygga en vindkraftspark kallas sökande. Sökande börjar med att göra utredningar för att få kunskap om områdets förutsättningar. Därefter sammanställs utredningarna i ett samrådsunderlag som till exempel boende och kommun får lämna synpunkter på. Den processen kallas samrådsprocess. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att genomföra samrådsprocessen. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden hos Storumans kommun har yttrat sig på samrådsunderlaget och yttrandet finns tillgängligt hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Samråd med allmänheten har genomförts 16–17 november där möjlighet fanns att ställa frågor och ta del av projektinformation, man kunde också skriva ner sina synpunkter på samrådsmötena eller skicka e-posta till en angiven adress. Identifierade sakägare hade fram till den 4 december möjlighet att inkomma med skriftliga yttranden.

Efter genomförda samråd ska en samrådsredogörelse tas fram. Samrådsredogörelsen är ett dokument där verksamhetsutövaren beskriver vilken information som förmedlats och vilka synpunkter som lämnats. Utifrån samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen som grund skriver verksamhetsutövaren en ansökan om tillstånd och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vilket tar cirka 6–12 månader. Eventuellt kan det finnas behov av fler utredningar. Någon ansökan om tillstånd har inte inlämnats till Länsstyrelsen. Storumans kommun har inte fått någon ansökan från Länsstyrelsen att lämna synpunkter på.

I vindkraftsprocessen kan en kommun närsomhelst ta beslut om att tillstyrka (säga ja) eller avstyrka (säga nej) en vindkraftsetablering. Kommunen kan också under processens gång ändra ett tidigare beslut om tillstyrkan till att avstyrka en vindkraftsetablering. Detta ställningstagande är också mer allmänt känt som ”det kommunala vetot”.

Beslut tas i kommunstyrelsen

Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Storumans kommun så har kommunfullmäktige i §7 punkt 11 delegerat till kommunstyrelsen att besluta om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk. Det innebär att beslutet ska tas av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige har i samma reglemente, § 26 punkt 4, delegerat till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att efter begäran bereda ärendet till kommunstyrelsen om kommunal tillstyrkan. Om kommunen inte fattar något beslut om tillstyrkan kommer Länsstyrelsen i kungörelseskedet att skicka en förfrågan till kommunen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bereder ärendet utifrån sitt ansvar gällande miljö- och hälsoskyddsaspekter samt strategiska plandokument till exempel vindbruksplan och översiktsplan.

Kommunstyrelseförvaltningen deltar i samråd och yttrar sig utifrån sina särskilda uppgifter som regleras i § 20. Dessa innefattar bostadsförsörjning-, sysselsättning, näringsliv- och tillväxt och översiktlig planering av mark och vatten.

Länsstyrelsens information om prövning av miljöfarlig verksamhet 

Kontaktpersoner för frågor:

Kommunalt ställningstagande: 
Tomas Mörtsell (C), kommunstyrelsens ordförande 
tomas.mortsell@storuman.se

Ulrik Dahlgren (S), kommunstyrelsens ordförande från 1 januari 2023.
ulrik.dahlgren@storuman.se

Kommunstyrelsen, samråd och yttrande:
Peter Persson, koncernchef
peter.persson@storuman.se

Tillståndsbeslut och beredning:
Olle Wärnick (M), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
olle.warnick@storuman.se

Maria Gardfall, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från 1 januari 2023.
maria.gardfall@storuman.se

Miljöbedömning:
Elin Rutqvist, miljö- och samhällsbyggnadschef
elin.rutqvist@storuman.se

Företagsetablering: 
Johan Duvdahl, näringslivschef
johan.duvdahl@storuman.se

Publicerad den 13 december 2022