Kommunens krisberedskap

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Besöksadress och kontakt
Räddningstjänsten
Industrigatan 5
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: raddning@storuman.se

Kontaktperson
Göran Hellström
Räddningschef
Telefon: 0951-141 90
E-post: goran.hellstrom@storuman.se

Gunnar Backman
Telefon: 0951-141 94
E-post: gunnar.backman@storuman.se

Ansvarig nämnd

Storumans kommuns krisberedskapsarbete regleras i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Utifrån LEH ska kommunen under varje mandatperiod fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser.

Centrala principer Ansvaret flyttas inte vid en kris. Den som har ansvaret under normala förhållanden har också ansvaret vid en samhällsstörning. I enlighet med grundprinciperna för samhällsskydd och beredskap ska en samhällsstörning i Storumans kommun så långt det är möjligt, hanteras av den förvaltning, bolag eller förbund som drabbats.

Ansvarsprincipen: Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har också det under en krissituation.

Likhetsprincipen: Under en kris ska verksamheten, så långt det är möjligt, fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden.

Närhetsprincipen: En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Förvaltningar och bolag ansvarar utifrån ovan för att upprätta egna krisplaner, skapa och upprätthålla en organisation som kan hantera en samhällsstörning.

Central krisledningsorganisation

Storumans kommun har en centralt tillsatt krisledningsorganisation som är sammansatt för att kunna verka vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Sammansättningen baseras på MSB:s principer för ledning och samverkan. Utifrån ansvarsprincipen ligger hantering av händelser kvar i ordinarie verksamhet, men den centrala krisorganisationen kan aktiveras för att få överblick, prioritera resurser, samordna hantering och information samt för att följa en händelses utveckling. Krisledningsorganisationen består av tre delar: krisledningsgruppen, krisledningsstaben och RCB.

Krisledningsnämnd

Enligt 2 kap. 2 § LEH ska kommunen ha en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I Storumans kommun utgör kommunstyrelsens arbetsutskott krisledningsnämnd. Nämndens verksamhet och ansvar är fastställt av kommunstyrelsen i Reglemente för krisledningsnämnd. Där framgår bland annat att nämndens ordförande, eller dennes ersättare, leder nämnden och har mandat att besluta om en händelse är extraordinär och om nämnden ska träda i funktion.

Höjd beredskap

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.

Säkerhetsamordnare

Storumans kommuns säkerhetsamordnare är placerad på kommunstyrelseförvaltningens kansli. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar.

Ola Jonsson
Säkerhetsamordnare
0951-140 00
ola.jonsson@storuman.se

Publicerad den 25 oktober 2022