Ansök om bidrag till attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser

Discgolf

Kommunstyrelsen har för år 2021 avsatt 500 000 kr för genomförande av attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser, det som tidigare kallades "Storuman är nice-pengar". Insatserna ska kunna komma alla kommuninvånare till del och även i möjligaste mån höja attraktiviteten för besökare till kommunen.

Årets ansökningsperiod pågår till 17 september och kommunstyrelsen beslutar om fördelning i oktober.

Vem kan söka?
- Föreningar
- Kommunala verksamheter
- Så länge kriterierna uppfylls kan även andra parter som t.ex. ekonomiska föreningar söka, om det inte innebär gynnande av enskild och att alla andra kriterier uppfylls.

Vad kan man söka för?
- Aktiviteter och evenemang.
- Investeringar av mindre omfattning.
- Medfinansiering av större projekt, t.ex. inom LEADER-programmet eller inom bygdemedelsprojekt.

Hur mycket kan man söka?
- Bidrag kan beviljas upp till 100 % av stödberättigade kostnader.

Vad kan man inte söka för?
- Bidrag kan inte utgå till insatser som riskerar att konkurrera med näringsverksamhet.
- Bidrag kan inte utgå till insatser som kommunen eller andra myndigheter regelmässigt utför inom ordinarie verksamhet.
- Bidrag kan inte utgå till insatser som riskerar att skapa nya kostnader för kommunen eller staten.
Vart skickas ansökan?
- Ansökan görs på avsedd blankett och skickas till kommunstyrelsen

Utbetalning
- Bidrag som beviljats av kommunstyrelsen ska rekvireras efter att beslut fattats.
- Användningen av medlen ska redovisas inom ett år och ej förbrukade medel ska återbetalas.

Ansökningsblankett attraktivitetsåtgärder

Riktlinjer för ansökningar och fördelning av medel för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser

Publicerad den 17 juni 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)