Nyheter

Översyn av omsorgsnämndens verksamheter

Storumans kommun har genomgått många förändringar under de senaste 50 åren. Vi byggde upp en kommunal service för cirka 9 000 innevånare under 1970-1980 talet med tillkomst av skolor och äldreboenden. Idag är vi mindre än 6 000 som bor i kommunen, den kommunala infrastrukturen är densamma som för 30 år sedan medan behoven ser annorlunda ut. Samtidigt befinner vi oss i en samhällskris som påverkar individer, företag, kommuner och regioner. Osäkerheten har ökat, vad händer med pandemin, vad händer med jobben, vad händer med mig?

Klart är att vi som kommun kommer att påverkas av den lågkonjunktur vi är på väg in i. En ökad arbetslöshet ger ett vikande skatteunderlag som i sin tur ger tuffare förutsättningar för kommunen att klara sitt uppdrag. Regeringen lovar kompensation men det är inte klart över hur lång tid.

Samtidigt har vi ett läge där omsorgsnämnden lämnade 2019 med ett underskott på ca 15 miljoner kronor jämfört med budget. Jämförelsesiffror från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar att nämndens verksamheter totalt sett är dyrare än vad de borde vara med hänsyn tagen till vår demografi och övriga strukturella förutsättningar.

Med anledning av det stadigt minskade skatteunderlaget, att vi är på väg in i en lågkonjunktur och att nämnden haft svårt att klara sin budget finns det starka anledningar att kritiskt se över alla verksamhetsområden.

Extern utredare har sett över verksamheterna

Därför har nämnden gett i uppdrag åt en extern utredare att se över stora delar av nämndens uppdrag. Utredaren har lämnat ett flertal förslag på åtgärder som presenterats för nämnden, dessa ska nu prövas kritiskt av berörda verksamheter med avseende på hur de påverkar verksamhetens kvalitet och arbetsmiljö. Med den prövningen som grund kommer nämnden att ta ställning till de olika förslagen i samband med oktober månads sammanträde.

Samtidigt fördjupar Storumans kommun samarbetet med Region Västerbotten genom beslutet att tillsammans utreda kvaliteten och tillgängligheten på vården i glesbygd inom ramen för den nationella reform som kallas - God och nära vård.

Kontaktuppgifter för mer information:

Patrik Nilsson
Tf socialchef
0951-140 53
patrik.nilsson@storuman.se

Roland Gustafsson
Ordförande omsorgsnämnden
070-327 74 94
roland.gustafsson@storuman.se

Bo-Anders Johansson
Vice ordförande omsorgsnämnden
070-289 67 47

Publicerad den 19 augusti 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)