Nyheter

Snabbreferat från FKUN 11 maj

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden har haft sammanträde. Flera av nämndens ledamöter deltog på distans. På mötet togs bland annat beslut om att öppna en ny förskoleavdelning i Stensele.

Ny förskoleavdelning i Stensele
Inför hösten 2020 står vi fortfarande inför en större efterfrågan på förskoleplatser än antalet tillgängliga platser. Då Stensele skola från hösten 2020 endast kommer att ha förskoleklass till årskurs 3 friställs en del lokalyta i byggnaden vilket möjliggör att delar av skolbyggnaden från hösten kan användas till ytterligare en förskoleavdelning vid Stensele förskola Solbacken. Två nya förskolepedagoger planeras anställas för att arbeta i verksamheten som startar i augusti 2020. 

Samarbete mellan Luspengymnasiet och Storumans Lärcentrum
Storumans Lärcentrum kommer under 2020 att flytta in sin verksamhet till Luspengymnasiets lokaler. Flytten kommer att ge en positiv ekonomisk effekt  med effektivare lokalutnyttjande samt med stor sannolikhet också bättre och utvecklat samarbete mellan verksamheterna.

Utbetalning av lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)
Lokalt aktivitetsstöd utbetalas till föreningar med ungdomsverksamhet inom Storumans kommun. Stödet betalas ut 2 gånger per år, i april för den föregående höstens verksamhet och i oktober för våren innan. Med tanke på den pågående Coronapandemin finns stor risk att föreningarnas verksamheter inte kan bedrivas på samma sätt som under mer normala förhållanden.

Därför kommer lokalt aktivitetsstöd att betalas ut enligt de belopp som utbetalades till aktuella föreningar för år 2019. Om det kommer in redovisning från en ny förening under perioden utbetalas beloppet enligt föreningens redovisade verksamhet. 

Publicerad den 12 maj 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)