Nyheter

Snabbreferat från kommunfullmäktiges sammanträde 23 november

Kommunfullmäktige har idag genomfört årets sista sammanträde.

Budget 2022
Huvudpunkten var beslut om budget för 2022, där kommunfullmäktige beslutade att förutom ordinarie uppräkning av budgeten avsätta ytterligare medel för verksamheterna. Det innebär en ytterligare uppräkning av ramen till omsorgsnämnden på 15 miljoner kronor, 2 miljoner ytterligare till Fritids- kultur- och utbildningsnämnden, samt 2 miljoner ytterligare för näringslivsutveckling.

Bakom beslutet ligger en bedömning av utvecklingen av skatter och statsbidrag de närmaste åren, där prognoserna pekar på att det även på sikt finns utrymme att öka ramarna enligt det förslag som kommunfullmäktige biföll. Skattesatsen fastställdes på en oförändrad nivå vilken är 23,10 % per skattekrona.

Utredning om simhall och simundervisning i Hemvan Tärnaby
Kommunfullmäktige behandlade även den utredning som genomförts angående simhall och simundervisning i Hemavan Tärnaby under året. Beslutet blev att gå vidare med en fördjupad utredning i första hand av tjänsteköp av badhustjänster i Hemavan och i andra hand byggnation av ny simhall i Tärnaby.

Valärenden
Några valärenden behandlades också, bland dessa val av direktion till Södra Lapplands gymnasieförbund där Anders Persson, (C), Per-Daniel Liljegren, (KD), Peter Åberg (S) och Karin Malmfjord (S) valdes till ordinarie ledamöter. Ett fyllnadsval till kommunstyrelsen gjordes också, där Ulrik Dahlgren (S) valdes till ny ledamot efter Bo-Anders Johansson (S) som avsagt sig uppdraget.

Publicerad den 23 november 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)