Nyheter

Tomas Mörtsell informerar om Coronasituationen

Tomas Mörtsell

Coronapandemin har på några månader haft en påverkan över hela världen som ingen kunnat förutse. Runtom i alla världsdelar avlider tusentals människor i sviterna av epidemin, även om forskare jobbar dag och natt med att hitta läkemedel och vaccin som kan hejda Coronavirusets framfart, så återstår det sannolikt många månaders forskning innan sjukvården har fungerande mediciner att tillgå.

En annan effekt av Coronapandemin är att ekonomin och handeln globalt likväl som lokalt har gjort en kraftig inbromsning, vilket sannolikt kommer att få en långvarig inverkan på näringsliv och sysselsättning både i Sverige och i övriga världen under lång tid.

Här i Storumans kommun har vi när detta skrivs, ännu inga konstaterade Coronafall. I Västerbotten är däremot smittan spridd och det är bara en tidsfråga innan även vi i Storumans kommun kommer att drabbas av pandemin.

Så här långt har Storumans kommun lagt ner mycket tid på att förbereda oss för Coronaviruset för att så långt det är möjligt vara väl förberedda när viruset drabbar även oss. Vi har en uppdaterad pandemiplan och en organisation som så långt vi kan bedöma är beredda att hantera de utmaningar vi står inför. Vi ser redan nu några kritiska områden som kan bli svåra att hantera.

Den stora utmaningen som vi redan nu kan se, är att klara bemanningen i framförallt vården och äldreomsorgen om vi drabbas av ett stort antal sjukskrivna i spåren av Coronapandemin. En annan utmaning kommer sannolikt att vara en brist på skyddskläder och annan skyddsutrustning för vår personal.

En fördel i de påfrestningar som Coronaepidemin för med sig är att vi, eftersom vi ännu inte har drabbats, har kunnat förbereda oss så långt som det har varit möjligt. Det kommer förhoppningsvis att vara oss till hjälp när Coronaviruset når även oss.

Möjlighet finns att kalla in krisledningsnämnden

Storumans kommun har med stöd av svensk lag, möjlighet att utlysa extraordinär händelse i det fall kommunen hamnar i en situation där det är svårt eller rentav omöjligt att bedriva ordinarie verksamhet till följd av extremväder, krig eller som kan bli fallet, om Coronapandemin får effekter som skapar stora svårigheter att bedriva verksamheten. Om vi skulle hamna i en sådan situation, så kommer kommunens krisledningsnämnd att inkallas. Den har i så fall speciella befogenheter under den tid som extraordinär händelse råder.

Det finns beredskap för att utlysa extraordinär händelse om så skulle behövas i Storumans kommun. Samtidigt så är vår ambition att vi så långt möjligt, ska bedriva verksamheten inom ramen för vår ordinarie verksamhet.

Näringslivet har påverkats negativt av Coronapandemin

Även om vi ännu inte har drabbats av Coronapandemin i Storumans kommun, så ser vi att samhället påverkas. Det märks tydligt i den västra kommundelen, där besöksnäringen och handeln har påverkats mycket kraftigt av i princip helt upphört resande till området från våra grannländer. Det har redan märkts i form av nedstängda boendeanläggningar och restauranger och affärer som till stor del har förlorat sina kunder. Vi ser samma effekt hos besöksnäringen i den östra kommundelen.

Övrigt näringsliv har också påverkats negativt, även om effekterna så här långt inte har varit lika dramatiska som för besöksnäringen och handeln.

Storumans kommun har vidtagit en rad åtgärder

Från kommunens sida har åtgärder vidtagits för att stödja vårt näringsliv där framför allt näringslivskontoret vidtar en mängd åtgärder för att följa och stötta utvecklingen hos våra företag. Det handlar bland annat om att kommunen betalar fakturor innan förfallodagen. Det finns även möjligheter för företagen att skjuta på betalningsdagar på fakturor från kommunen på exempelvis lokalhyror under tiden som Coronapandemin påverkar vårt näringsliv.

För dig som bor och lever i Storumans kommun finns det ett antal saker som du kan göra för att Coronapandemin inte ska påverka oss mer negativt än nödvändigt.

  • Följ rekommendationerna från kommunen och övriga myndigheter.
  • Var noga med hygien och avstå resor och besök som inte är nödvändiga.
  • Besök inte våra äldreboenden.
  • Håll dig uppdaterad om vad som händer via nyhetsmedier och kommunens hemsida och sociala medier.
  • Stöd våra lokala företag genom att fortsätta handla och konsumera lokalt.
  • Se om det finns saker som du kan göra för att hjälpa grannar, släkt och vänner som kanske behöver hjälp med att handla livsmedel eller andra saker.

Vi är på väg in i en situation med anledning av Coronapandemin som vi inte har upplevt tidigare. Nu är det viktigt att vi alla tillsammans gör vad vi kan för att Coronavirusets påverkan på oss själva och det övriga samhället inte ska bli värre än nödvändigt. Där har vi tillsammans ett stort ansvar. Jag hoppas och förväntar mig att vi alla ska bidra och göra vad vi kan för att pandemins påverkan inte ska bli värre än nödvändigt.

Tomas Mörtsell

Kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad den 9 april 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)