Nyheter

Information om Laxnäs 1:23

Det har förekommit frågor och funderingar kring framtiden för området runt Kanahobben i Tärnaby. I den nya fördjupade översiktsplanen för Tärnaby utpekas fastigheten Laxnäs 1:23 som lämplig för utbyggnad av bostadsområden.

Bostadsområdena föreslås anslutas till vägnätet genom Kanahobbsvägen eller genom en förlängning av Bergsvägen. Kommunstyrelsen beslutade under 2022 att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för bostäder inom fastigheten.

Nämnden har beslutat att detaljplanen ska handläggas genom utökat planförfarande vilket innebär att samrådet kommer göras till en bredare krets. Syftet med att ta fram en detaljplan för detta område är att möjliggöra attraktiva tomter för både permanent- och fritidsboende.

Ett beslut om antagande av detaljplan bedöms kunna ske preliminärt under våren 2024. När förslaget finns ute på samråd kommer det att finnas goda möjligheter för allmänheten att lämna synpunkter på förslaget. Mer information kommer att presenteras i kommunens kanaler när ärendet blir aktuellt för samråd.

Publicerad den 30 mars 2023