Nyheter

Snabbreferat från kommunfullmäktige 19 april

Storumans kommunfullmäktige sammanträdde onsdag 19 april. På dagordningen stod bland annat allmänhetens frågestund och behandling av årsredovisningen för 2022.

Kommunrevisorerna har upprättat en revisionsberättelse för 202 och resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 2022. Årsredovisningen godkändes och samtliga nämnder har beviljats ansvarsfrihet avseende 2022 års förvaltning.

Kommunfullmäktige antog nya riktlinjer för försäljning av tomter för permanentboende i Storumans kommun. Riktlinjerna kommer inom kort att presenteras i sin helhet på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktige antog också upprättat förslag till planeringsstrategi som ska vara ett generellt stöd i framtagandet av nya översiktsplaner med mera.

Under sammanträdet behandlades också en mängd interpellationer och motioner. Fullständigt protokoll finns efter justering på kommunens hemsida.

Publicerad den 20 april 2023