Nyheter

Snabbreferat från kommunfullmäktige 21 november

Fullmäktige

Kommunfullmäktige genomförde idag årets sista sammanträde och behandlade bland annat budget och verksamhetsplaner för 2024.

På dagordningen stod bland annat följande ärenden:

Nyvalda kommunrevisorn André Israelsson presenterar sig och gör en kort redovisning. Inget finns att anmärka på gällande rapporten "Granskning av god ekonomisk hushållning."

Kommunfullmäktige har efter en motion tagit beslut om att ge i uppdrag till kommunens säkerhetsamordnare att framta en nödvattenplan. En nödvattenplan kan vara ett bra stöd till hur kommunen ska prioritera användare vid avbrott i vattenförsörjningen. Arbetet som redan är gjort i framtagande av kommunens risk- och sårbarhetsanalys kan ligga till grund för arbetet med nödvattenplanen.

Delårsrapport för kommunfullmäktiges verksamhet har upprättats för perioden januari-augusti 2023 och den godkändes.

Upprättad delårsrapport för perioden januari-augusti samt prognos för helåret 2023 godkänns och kommunalskatten för 2024 fastställdes till 23,10 kronor per skattekrona vilket är samma som för 2023.

Upprättat förslag till budget för 2024 samt plan för 2025, 2026 och 2027 antogs och verksamhetsplaner för kommunstyrelse samt övriga nämnder godkändes.

Upprättat förslag till VA-taxa samt renhållningstaxa godkändes.

Kommunfullmäktige fastslog också datum för folkomröstning om vindkraftsprojektet på Vallträskhobben till 13 september 2026 i samband med ordinarie val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Sist men inte minst behandlades också frågan om tjänsteköp för badhustjänster i Hemavan. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att tjänsteköp inte kommer att genomföras. Beslutet som är fattat idag innebär istället att kommunfullmäktige kompletterar det förra beslutet från 23 november 202 med att gå vidare med en fördjupad utredning om köp av fastigheten eller delar av fastigheten som badhuset ligger i.

Publicerad den 21 november 2023