Nyheter

Snabbreferat från kommunfullmäktige 27 februari

Kommunfullmäktige har idag haft sammanträde och bland annat behandlat följande:

- Återrapportering för några medborgarförslag som lämnas till fritids, kultur- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelseförvaltningen gällande bland annat fritids i Hemavan.

- Motionen om förändrad hantering av medborgarförslag godkändes. Kommunstyrelseförvaltningen kommer nu att se över rutinerna för medborgarförslag för att förenkla, öka effektiviteten och öka engagemanget hos kommuninvånarna.

-Motionen om en rekryteringspolicy godkändes. Storumans kommun ska nu ta fram en rekryteringspolicy där rutiner och hanteringar kring rekryteringar finns sammanställt.

- Upprättat förslag till kommunfullmäktiges detaljbudget för år 2024 fastställdes.

- Upprättat förslag till reviderat handlingsprogram för det förebyggande arbetet och räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor fastslogs.

- Kommunfullmäktige tog beslut om att avsätta medel ur investeringsramen samt meddela igångsättningstillstånd för ny avloppspumpstation samt tryckspilledning i Hemavan.

- Innan dagens sammanträde har kommunfullmäktige fått en dragning av säkerhetssamordnare Annika Blomqvist gällande styrdokumentet för krisberedskap samt ny informationssäkerhetspolicy. Styrdokumentet anger inriktningen för kommunens arbete med krisberedskap, att minska sårbarheter i respektive verksamhet och leda till en god förmåga att hantera samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Både styrdokument samt informationssäkerhetspolicy antogs av fullmäktige.

- Det togs också beslut om ett antal reviderade taxor för bland annat handläggning enligt plan- och bygglagen, livsmedelstillsyn, lotterier med mera. Dessa börjar att gälla den 1 april 2024.

Publicerad den 27 februari 2024