Nyheter

Snabbreferat från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har haft sammanträde tisdagen den 28 februari och här följer en kort sammanfattning. 

Sammanträdet inleddes med att kommunrevisionen informerade om två granskningar som genomförts fällande kompetensförsörjning och renhållningsverksamheten. Resultatet av dessa granskningar kan ni läsa i sin helhet på länken här: https://www.storuman.se/kommunrevisionen

Därefter besvarades två interpellationer om gruvnäring och demokrati- och dialogfrågor. Flera motioner och medborgarförslag behandlades och skickades till kommunstyrelsen för beredning, bland annat om rekryteringspolicy och politisk transparens.

Förslaget till hastighetsplan för Storuman antogs. Storumans kommun saknar idag en trafikstrategi för kommunen och är i behov av en sådan för att ha ett generellt stöd i framtagandet av nya trafikföreskrifter. En hastighetsplan underlättar även vid planering och exploatering.

Samråd har förts med Trafikverket, polismyndigheten, ett antal föreningar och representanter för yrkesmässiga förare samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är trafiknämnd. Storumans kommun har rådighet över hastigheter inom tätort är det de fem tätorterna inom kommunen som omfattas.

Syftet med åtgärderna är att det ska bli tryggt och tillgängligt, göra boendemiljöer attraktivare samt bidra till goda kommunikationer för oskyddade trafikanter. De stora förändringarna som förslaget innebär är att bashastigheten förändras från 50 km/h till 30 km/h på kommunens gator. Genomfartsled skyltas 60 km/h och 40 km/h. Hela hastighetsplanen kommer inom kort att publiceras på kommunens webbplats.

Under dagens sammanträde genomfördes också val av ledamöter till de kommunala bolagen.

Följande valdes till styrelserna:

Storumans kommunföretag AB (SKFAB)
Ulrik Dahlgren (s) ordförande
Ulf Vidman (m) vice ordförande
Karin Malmfjord (s)
Leif Karlsson (s)
Malin Svensson (c)
Roland Gustafsson (kd)
H-P Carlsson (l)
Daniel Johansson (v)
Marie Berglund (sd)

Fastighets AB Umluspen
Roland Gustafsson (kd) ordförande
Per-Erik Sahlman (l) vice ordförande
Roland Kärrmann (s)
Stig- Erik Dahlberg (c)
Theresa Rönnholm (v)

Industri- och logistikcentrum (ILC)
Tomas Mörtsell (c) ordförande
Eva Banstorp (m) vice ordförande
Josefin Jonsson (s)
Roland Gustafsson (kd)
Andreas Johansson (v)

Övriga val finns att läsa i protokollet som justeras och publiceras den 6 mars. Val av lekmannarevisorer kommer att fattas på kommunfullmäktiges sammanträde i april.