Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen 12 september

Kommunstyrelsen har haft höstens första sammanträde och det var en lång lista med ärenden som skulle behandlas.

Kommunstyrelsen tog beslut om att tillskjuta 2,7 miljoner extra till Hemavans flygplats för att täcka underskottet för år 2023. Kommunstyrelsen har nu förhoppningar om att regeringens kommande budgetproposition för 2024 kommer att innebära att det ekonomiska läget för flygplatsen kan förbättras.

Regeringen har nyligen gått ut med ett pressmeddelande om att det statliga bidraget för driftstöd till kommunala och privata flygplatser mer än fördubblas jämfört med i dag, från 103 miljoner kronor till 210 miljoner kronor årligen. Vi följer utvecklingen och arbetar vidare för att flygplatsen långsiktigt ska kunna finnas kvar i Hemavan och vi kommer att föra dialog med näringslivet i området under hösten.

På sammanträdet antogs kommande års minoritetspolitiska handlingsplan som ska vägleda planeringen av alla de kommunala verksamheter som berörs av minoritetslagstiftningen. Planen antas slutligt i kommunfullmäktige den 26 september.

Vi antog också en reviderad upphandlingspolicy som gäller för Storumans kommun och innehåller riktlinjer som, utöver lag om offentlig upphandling, ska tillämpas vid upphandling av varor och tjänster samt byggentreprenader. Policyn antas slutligt i kommunfullmäktige den 26 september.

Kommunstyrelsen fick en redogörelse för årets genomförda medarbetarenkät. Den genomförs varje år bland anställda i kommunen och trots vissa variationer ligger vi fortsatt bra till. Målet för kommunen för den sammanfattande bedömningen på ”Nöjd medarbetarindex” var minst 4,8 på en femgradig skala och trots att det är en högt ställd ambition nådde vi målet vid 2023 års mätning.  

– Vi analyserar svaren och jobbar vidare tillsammans med medarbetarna på arbetsplatserna för att nå ännu högre resultat säger koncernchef Peter Persson.

Beslut togs om att avsätta en miljon kronor inom kommunstyrelsens investeringsram för 2023 som ska gå till inköp av insamlingsbehållare för insamling av förpackningar. Från och med 1 januari 2024 är det Sveriges kommuner som tar över ansvaret för förpackningsinsamling. Det innebär att vi kommer att få nya och fräschare återvinningsstationer där du kan lämna dina förpackningar.

Kommunstyrelsen har också beviljat 49 500 kronor för firandet av 100-årsjubileumet på Storumans kommunbibliotek och före detta järnvägshotellet den 23 september.

Övriga ärenden går att läsa om efter att protokollet är justerat och publicerat på kommunens hemsida

Publicerad den 13 september 2023