Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen 19 december

Kommunstyrelsen har idag genomfört årets sista sammanträde och behandlade bland annat följande ärenden: 

Två inkomna medborgarförslag om utveckling av området kring Badsjön behandlades och besvarades gällande att ta ett nytt helhetsgrepp för hela området i samråd med näringslivet. Medborgarförslagen ska slutligen behandlas i fullmäktige i februari. 

Kommunstyrelsen behandlade investeringsprojekt för 2024. Bland annat kommer vi att investera i en ny port till fordonsgymnasiets lokal för att det ska bli möjligt att köra in större tunga fordon. Projektering för vägar och VA för området Solsidan samt projektering för nytt VA på andra etappen av Vallnäsvägen, Ljungvägen och Granvägen står också på listan över planerade investeringar för 2024. Det kommer även att bli ett nytt pumphus till Stensele avloppsreningsverk. 

Planer på ett nytt hotell i Hemavan kan nu ta ny fart efter markförsäljning med genomförandeavtal för fastigheterna Björkfors 1:595 samt del av Björkfors 1:64.

Kommunstyrelsen har tidigare under 2023 antagit riktlinjer för försäljning av obebyggda resttomter i Storumans kommun. Dessa har nu reviderats. Kommunen har i sitt markinnehav ett antal obebyggda tomter som benämns resttomter. Tomterna är avsedda för permanentbostäder och många är belägna intill redan bebyggda tomter. 

Kommunstyrelsens detaljbudget för 2024 har antagits. Kommunstyrelsens budgetram uppgår till 100 497 000 kronor 2024 och har ökats med en generell uppräkning med 1 563 000 kronor jämfört med 2023. 

Kommunstyrelsen har också tagit beslut om att en skrivelse ska skickas till regeringen som också ska offentliggöras för anställda och medborgare. Skrivelsen behandlar ”anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet” och syftar till att ingen som arbetar inom kommunens verksamheter skall fokusera på annat än sitt kärnuppdrag. 

Fullständigt protokoll finns att läsa efter justering på kommunens webbplats.