Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen 7 november

Kommunstyrelsen har haft sammanträde och behandlade bland annat följande ärenden:

Budgetförslag
Budgetförslag har upprättats för år 2024 samt plan för åren 2025, 2026 och 2027. För år 2024 gäller en så kallad ramuppräkning med 1 procent och en sänkt resultatambition i enlighet med finansiell strategi för åren 2024-2027 som antogs i fullmäktige i juni 2023.

VA-taxa 2024
Förslag till budget för va-verksamheten är framtagen för 2024 och innebär en höjning av brukningsavgifterna med 10 procent. Beräknat underskott beror på ökade kostnader för el, bränsle, löner, kapitaltjänst samt kostnader för provtagning på dricksvatten/spillvatten. Slutligt förslag antas i fullmäktige den 21 november.

Renhållningstaxa 2024
Tekniska avdelningen har upprättat förslag till renhållningstaxa 2024. Vid jämförelse mellan budgeterade kostnader för 2024 och intäkter med gällande taxa för 2023 behövs en intäktsökning med 8 procent. Beräknat underskott beror främst på övertagande av återvinningsstationer från FTI Förpackningsinsamlingen till kommunen, ökande kostnader för kapitaltjänst samt ökande kostnader för löner, bränsle och el.

Folkomröstning för vindkraftsprojektet Vallträskhobben
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2023 att en folkomröstning ska hållas gällande tillstånd för vindkraftsprojektet Vallträskhobben efter att ett folkinitiativ inlämnats i november 2022. Kommunstyrelsen föreslår dag för folkomröstningen till den 13 september 2026 i samband med ordinarie val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Beslutet kommer att fastslås i kommunfullmäktige den 21 november. 

Badhus i Hemavan
Kommunfullmäktige beslutade år 2021 att gå vidare med en fördjupad utredning för i första hand tjänsteköp av badhustjänster i Hemavan. Efter utredning och förhandlingar föreslår kommunstyrelsen att tjänsteköp av badhustjänster i Hemavan inte genomförs enligt befintligt avtalsförslag. Frågan om badhus föreslås nu att utredas vidare där kommunstyrelsen ska se över möjligheten till ett eget ägande eller byggande av badhus i området. Beslut fattas i kommunfullmäktige den 21 november.

Handlingsplan för bygdemedel
Mer av bygdemedel ska gå till att utveckla det lokala föreningslivet. Efter ett inlämnat medborgarförslag har tre olika upplägg lagts fram och det kommunstyrelsen fattat beslut om blir att för 2024 kommer andelen bygdemedel som används till näringslivsfrämjande åtgärder och medfinansiering av projekt minska från 71 % till 50 procent. Resterande 50 procent kommer att gå till föreningsbidrag, evenemangsutveckling, servicepunkter och bygderåd. Vid fördelning av föreningsbidrag kommer energieffektiviseringar i samlingslokaler och barn- och ungdomsverksamhet att prioriteras.

Översiktsplan
Arbetet med en ny översiktsplan för hela Storumans kommun är påbörjat. Kommunstyrelsen har idag tagit beslut om att en politisk referensgrupp för den nya översiktsplanen bildas som varje parti representerat i kommunfullmäktige utser en ordinarie ledamot och en ersättare i. Berörda förvaltningar bistår och deltar i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Publicerad den 7 november 2023