Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsen har tisdag 14 februari genomfört årets andra sammanträde. Här nedan följer en kort sammanfattning. Fullständigt protokoll finns efter justering här på kommunens hemsida. 

Samverksansöverenskommelse med lokalpolisen
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att ingå en samverksansöverenskommelse mellan Storumans kommun och Lokalpolisområde Södra Lappland. Kommunens säkerhetssamordnare och folkhälsosamordnare har i samverkan med Lokalpolisområde Södra Lappland tagit fram ett förslag på samverkansöverenskommelse mellan kommunen och lokalpolisområdet. Samverkansöverenskommelsen har utarbetats med bakgrund i demografisk statistik och brottsstatistik, enkäter till medborgare och besökare i kommunen, medborgardialoger. Även möjligheter och hinder för trygghetsarbete har kartlagts.

Skolskjutsreglemente
Skolskjutsreglementet har på nytt varit uppe för behandling. Kommunstyrelsen har tagit beslut om vissa ändringar gällande avstånd till uppsamlingsplatser och väntetider. Kommunstyrelsen har också fattat beslut om att skolskjutsreglementet ska utvärderas. 

Uppföljning av internkontroll
Kommunstyrelsen har behandlat uppföljningen av internkontroll för 2022. Där behandlas arbetsmiljö, delegationsordning, verksamheters förmåga att uppfylla sina mål, sjukfrånvaro med mera. Överlag är bedömingen att det är tillfredsställande men utvecklingsbehov finns bland annat gällande sjukfrånvaron. Läs gärna mer om detta i kommande protokoll. 

Publicerad den 14 februari 2023