Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsens sammanträde

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 oktober behandlades bland annat följande frågor:

Behandling av delårsrapport
Kommunens delårsrapport för årets första åtta månader behandlades. Prognosen för hela året pekar på ett överskott för kommunen på cirka 18 miljoner kronor. Detta är ett starkt resultat som bland annat beror på större skatteintäkter än prognostiserat, prognosen följer utvecklingen i flertalet kommuner under detta år.

Skattesats 2022
Förslag till utdebitering, dvs skattesats diskuterades också. Förslaget till kommunfullmäktige är att skattesatsen även nästa år ska ligga på 23,10 skattekronor, alltså på samma nivå som i år.

Badhusutredning
Kommunstyrelsen behandlade den badhusutredning som genomförts och föreslår att kommunfullmäktige i första hand ska gå vidare med en utredning om tjänsteköp av badhustjänster i Hemavan då detta bedöms som mest fördelaktigt. Skulle detta misslyckas är förslaget att man fortsätter utreda byggande av ett nytt badhus i Tärnaby. Frågan ska slutligt avgöras av kommunfullmäktige i november.

Fastighetsstrategi 
Kommunstyrelsen behandlade också ett ärende om fastighetsstrategi för Storumans kommun. I underlaget för ärendet finns förslag om utförsäljning av delar av fastighetsbeståndet till privata intressenter. Beslutet från kommunstyrelsen blev att en försäljning av delar av kommunens fastighetsbestånd inte är aktuell för närvarande.

Publicerad den 13 oktober 2021