Nyheter

Revisionsrapport om hanteringen av kommunförråd och brandstation i Storuman

På uppdrag av förtroendevalda revisorer i Storumans kommun och lekmannarevisor i Storumans kommunföretag AB respektive Industri- och logistikcentrum i Storuman AB (ILC) har PwC genomfört en granskning av kommunkoncernens hantering av kommunförråd och brandstation i Storuman.

Granskningen har inriktats mot följande områden:

 • Beslut om försäljning/återköp av fastighet har fattats av behöriga beslutsorgan.
 • Organisation och ansvarsfördelning för att hantera tvist.
 • Kommunstyrelsens och bolagsstyrelsernas styrning och kontroll i aktuellt ärende.
 • Arbete med att säkerställa en god intern kontroll.
 • Utvärdering av aktuellt ärende och lärdomar för framtiden.

Utifrån genomförd granskning görs följande sammantagen bedömning:

 • Kommunstyrelsen och granskade aktiebolag har hanterat ärendet rörande brandstation/kommunförråd på ett ändamålsenligt sätt.
 • Kommunstyrelsens och moderbolagets interna kontroll inom granskade områden har inte varit tillräcklig.
 • ILC:s interna kontroll har delvis varit tillräcklig.

För att utveckla verksamheten bör följande rekommendationer prioriteras:

 • Att kommunstyrelse och moderbolaget säkerställer att organisationens arbete med intern kontroll bedrivs i enlighet med de instruktioner som utfärdats av fullmäktige. Inom ramen för detta arbete bör det genomföras särskilda utbildningsinsatser.
 • Att kommunstyrelsen prövar om den årligen ska upprätta en uppsiktsplan. Planen bör baseras på en dokumenterad riskbedömning.
 • Att moderbolaget, i samråd med ILC och kommunstyrelsen, prövar vilka viktiga frågeställningar som ska besvaras i en utvärdering av hur försäljning/återköp av brandstation hanterats av den kommunala organisationen.
 • Att bolagsstyrelsen i ILC ser till att det tas fram ett förslag till reviderad bolagsordning för bolaget som fullt ut motsvarar vad som anges i kommunallagen10:3.

– I dag så har kommunfullmäktige fått ta emot revisionsrapporten och den visar på brister i hanteringen. I rapporten finns också rekommendationer på åtgärder för att förbättra saker och ting. I vanlig ordning så kommer kommunfullmäktige skicka rapporten till de beröra med uppmaning att genomföra åtgärder utifrån de rekommendationer som finns i rapporten. De som berörs är styrelsen i Storumans kommunföretag och styrelsen i Industri- och logistikcentrum samt kommunstyrelsen. säger Patrik Persson, kommunfullmäktiges ordförande.

Läs den fullständiga rapporten här

För ytterligare frågor och kommentarer är ni välkomna att kontakta:

Patrik Persson
Kommunfullmäktiges ordförande
070 347 34 10
patrik.persson@storuman.se

Publicerad den 8 mars 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)