Byakonceptet

Byakoncept

Byn, området, eller kvarteret som saknar tillgång till stadsnätet kan engagera sig i bredbandsbyggnationen, och på så sätt öka sina förutsättningar till anslutning. Vissa delar och moment i ett projekt kan då SumNet dela eller helt överlämna till engagemanget.

Exempel på engagemang.

  • Kommunikations väg mellan markägare och projektledare.
  • Tillfråga samtliga fastighetsägare om intresse.
  • Dela ut och samla in markavtal med berörda fastighetsägare. Samt anmälningsblanketter för anslutningar.
  • Tillsammans med kommunens projektledare skapa detaljplaneringar.
  • Utföra tilldelade arbetsmoment. Ex. grävning, återställning, mm.

Byakonceptet har blivit en stor framgång i kommunens sätt att genomföra bredbandsutbyggnader. Den har genererat till effektivare projekt, ökat kommunikationen och samarbetet mellan parter samt höjt intresset hos fastighetsägare att vilja ansluta sig.