Skolhälsovården

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd

Skolhälsovård erbjuds alla barn och ungdomar från förskoleklass till dess man slutar gymnasieskolan. Skolhälsovården är frivillig och en fortsättning på den hälsovård, som BVC erbjuder yngre barn. Skolhälsovården är kostnadsfri och i första hand förebyggande. Alla elever i grundskolan och gymnasieskolan kallas till regelbundna hälsokontroller och hälsosamtal under sin skoltid.

Skolsköterskan

Skolsköterskan har regelbunden telefontid och mottagningstid på skolan. Barnen och ungdomarna har då möjlighet att söka upp skolsköterskan på egen hand. Som förälder kan du vända dig till skolsköterskan för råd i alla frågor, som rör barnets hälsa.

Skolläkaren

Skolläkaren har tidsbeställd mottagning på skolan. Ta kontakt med skolsköterskan för läkartid.

Skolkurator

Skolkurator arbetar i huvudsak både med ett förebyggande hälsofrämjande arbete samt med direkta och pågående insatser, utifrån ett psykosocialt helhetsperspektiv. Skolkurator ingår i skolans elevhälsoteam och kan handleda och stödja skolpersonal i sociala frågor.

Skolkuratorn arbetar med följande:

Utredningar/bedömningar 
Skolkurator gör bedömningar och utredningar kring elever som av olika skäl inte mår bra. Det kan gälla elever som har hög frånvaro, som är dåligt motiverade för skolarbetet, som har problem med droger, kamratrelationer, familjerelationer eller andra sociala problem.

Skolkurator fungerar också som en kanal till samverkanspartners utanför skolan som till exempel socialtjänsten och psykiatrin. Skolkurator remitterar också elever i förekommande fall till psykiatrin eller annan samtalsbehandling utanför skolan.

Stödsamtal
Skolkurator har stödsamtal med elever enskilt eller i grupp. Anhöriga deltar i vissa fall. Det kan gälla socialt stöd i skolsituationen, att öka elevens medvetande om sin situation och sina möjligheter till förändring. Det kan gälla samtalsstöd gällande sociala problem eller livssituationer som påverkar skolarbetet.

Arbete i klass/grupp
Skolkurator arbetar utifrån önskemål, i klasser kring konflikter, mobbning, livsfrågor, droger och socialt arbete. Skolkurator kan även arbeta med elever i grupp, till exempel tjejgrupper.

Skolkuratorn är socionom och arbetar på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå. Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola.

Skolkurator har tystnadsplikt.

Kontakt med skolkurator kan förmedlas via skolpersonal, förälder eller annan elev. För barn under 12 år tas alltid godkännande från vårdnadshavare.

Publicerad den 21 augusti 2018