Barnomsorgsregler

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd
Kåta vid förskola

Från om med den 1 januari 2023 gäller följande regler för barnsomsorg i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Storumans kommun.

Innehåll

 1. Våra verksamhetsformer
 2. Öppethållande
 3. Rätt att erhålla plats
 4. Dubbla placeringar
 5. Mottagande av barn från annan kommun
 6. Ansökan och placering
 7. Förturer i förskolan
 8. Erbjudande om plats och kvarstående i kö
 9. Placering 15 timmar för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga
 10. Placering 15 timmar för barn till vårdnadshavare som är arbetssökande
 11. Placering 15 timmar allmän förskola 3-5-åringar
 12. Utökad/förändrad vistelsetid för barn med 15-timmarsplacering
 13. Placering fritidshem
 14. Barnomsorg på obekväm arbetstid
 15. Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
 16. Barnschema
 17. Vid vårdnadshavares eller syskons sjukdom
 18. Ledighet
 19. Stängningsdagar
 20. Uppsägning av plats
 21. Avgifter
 22. Inkomstredovisning
 23. Avgiftsgrundande inkomst
 24. Hur och när betalas avgiften
 25. Återbetalning av avgift

Våra verksamhetsformer

Vi erbjuder plats i

 • förskola eller pedagogisk omsorg för barn från 1 års ålder till och med 5 år (tills dess barnet börjar förskoleklass). Läs mer om våra verksamheter här.
 • allmän förskola 525 timmar/år för barn i åldrarna 3–5 år
 • fritidshem från förskoleklass till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Läs mer om våra verksamheter här
 • öppen fritidsverksamhet, i stället för fritidshem, för elever på Vallnässkolan från höstterminen det år då eleven fyller tio år till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år (så kallad fritidsklubb, läs mer om den här).

I Storumans kommun finns också möjlighet att välja en samisk förskola, Naestie, som är belägen i Tärnaby. Sameskolstyrelsen är huvudman för verksamheten men Storumans kommun administrerar inskrivning av barn enligt gällande regler.

Storumans kommun erbjuder även

Tillbaka högst upp på sidan.

Öppethållande

Förskolorna och fritidshemmen har öppet vardagar kl. 06.00- 18.00. Förskolan Naestie skall hållas öppen minst 8 h/dag. Den pedagogisk omsorgen, dagbarnvårdare har ramtid kl. 06.15-17.15 vardagar. Finns behov utanför ramtiden hos dagbarnvårdare omplaceras ditt barn till förskola.

Om du som vårdnadshavare har behov av utökade vistelsetider ska du meddela behov minst 14 dagar i förväg så att förskolan/fritidshemmet kan planera sin bemanning. Kommunala förskolor/fritidshem kan utöka öppettiderna till senast klockan 19.00 om samtliga vårdnadshavare arbetar.

Före kl. 06 och efter kl. 19 är det barnomsorg på obekväm arbetstid som omfattas av särskilda regler (se Barnomsorg på obekväm arbetstid).

Förskolor och fritidshem håller inte öppet under helgdagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Barnomsorgen på obekväm arbetstid har öppet dygnet runt alla dagar utom följande storhelger:

 • påsk (långfredag, påskafton, påskdagen och annandag påsk),
 • Kristi himmelsfärdshelgen (torsdag, fredag, lördag, söndag),
 • midsommar (midsommarafton och midsommardagen),
 • jul (julafton, juldagen och annandag jul),
 • nyår (nyårsafton och nyårsdagen).

Under sommarstängningen erbjuds ingen barnsomsorg på obekväm arbetstid.

Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider vilket innebär att när det är skollov har barnet lov från förskolan.

För att kunna samordna verksamheten under längre lov, kan plats anvisas till annan förskola.

Tillbaka högst upp på sidan

Rätt att erhålla plats

Barnomsorg erbjuds i den omfattning som behövs vid förvärvsarbete, studier eller utifrån familjens eller barnets situation eller behov. Kommunen kan vid behov begära in arbetsgivarintyg och studieintyg.

Hemkommunen svarar för att barn som är bosatta i Sverige, vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, erbjuds plats i förskola från och med 1 års ålder i den omfattning som arbete, studier inklusive restid eller barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt motiverar.

Med bosatt i Sverige innebär att man ska vara folkbokförd här enligt folkbokföringslagen. Andra grupper som räknas som bosatta i Sverige är: 

 • Asylsökande
 • Personer med vissa former av tidsbegränsade uppehållstillstånd.
 • Personer som till följd av EU-rätten har rätt till utbildning här.
 • Barn till exempelvis diplomater.
 • Personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige (så kallade papperslösa).

Barn till föräldrar som är arbetssökande har rätt till plats i förskola 15 timmar/vecka från och med ett års ålder.

Barn till föräldrar som är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, har rätt till plats i förskola 15 timmar/vecka från och med ett års ålder.

Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, så kallad allmän förskola.

Rätt till plats omfattar också barn som, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl, behöver särskilt stöd i sin utveckling. 

Vårdnadshavare som är permitterad räknas som förvärvsarbetande och har rätt till plats. Vid permittering står vårdnadshavaren fortfarande till arbetsgivarens förfogande. Om du som vårdnadshavare blivit permitterad så ska du meddela ditt nya behov i barnschemat och till din förskola.

Tillbaka högst upp på sidan.

Dubbla placeringar

Barn har rätt till endast en plats i förskola eller fritidshem. Undantag kan ske efter särskild prövning vid behov av barnomsorg på obekväm arbetstid.

Det finns ingen rätt till dubbel placering enligt skollagen och man har inte rätt till barnomsorg exemplevis på två förskolor/fritidshem i Storumans kommun eller i två olika kommuner. Den kommun där barnet är folkbokfört är skyldig att ordna förskoleplats. Vårdnadshavare kan dock ansöka om barnomsorgsplats även i den kommun där barnet inte är folkbokfört, och det är då den kommunen som beslutar om placering.

Tillbaka högst upp på sidan.

Mottagande av barn från annan kommun

Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Innan mottagande kommun fattar beslut om att ta emot ett sådant barn ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun. Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta emot ett barn från en annan kommun.

Tillbaka högst upp på sidan.

Ansökan och placering

Vårdnadshavare som har behov av plats i förskola, pedagogisk omsorg eller i fritidshemmet ska göra en ansökan. Ansökan om barnomsorg görs i första hand via kommunens e-tjänst, i andra hand via pappersblankett (kontakta kommunens barnomsorgsassistent via växeln 0951-140 00).

I ansökan till förskola och pedagogisk omsorg ska inskolningstid beräknas vid önskat startdatum. Inskolning kan tidigast starta då barnet fyllt ett år. Vårdnadshavare medverkar i inskolningen av sitt barn. Inskolning och avgift utgår från och med startdatum för placering.

Om ansökan avser placering för barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt bör ansökan vara styrkt med intyg av till exempel psykolog, läkare eller annan myndighet. Rektor kan också enskilt besluta om detta i samråd med vårdnadshavare.

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.

Ködatumet blir fyra månader innan plats önskas, även om ansökan lämnats tidigare. Om ansökan kommit in till kommunen senast fyra månader innan önskat placeringsdatum, ska plats erbjudas önskat datum. Enligt Skollagen ska kommunen kunna erbjuda plats i förskola inom fyra månader (detta innebär ingen garanti att få plats på en specifik förskola).

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna acceptera erbjudandet för tilldelning av plats. Vid växelvis boende ska båda vårdnadshavarna ha var sitt avtal, om båda vårdnadshavare har behov av barnomsorg. Förändringar i familjebilden (ex. om vårdnadshavare flyttar isär) ska skyndsamt anmälas till kommunen och nya avtal baserat på nya inkomstupplysningar ska då upprättas. Om det är en enskild vårdnadshavare är det denne som accepterar erbjudandet för tilldelning av plats.

När vårdnadshavare tackar ja till ett erbjudande innebär det att vårdnadshavare även accepterar Storumans kommuns beslutade Regler för barnomsorg i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Om vårdnadshavare inte svarar på platserbjudandet inom angiven tid och efter påminnelse tas ansökan bort.

Vårdnadshavare som tackat ja till en plats betalar för platsen 12 månader per år oavsett semester, lov, ledighet, sjukdom. Vid längre tids sjukdom hos barnet gäller särskilda regler, se Återbetalning av avgift.

Vårdnadshavare ansvarar för att lämna schema för barnets vistelsetid och aktuella inkomstuppgifter i samband med att de accepterar erbjudandet.

Vårdnadshavare meddelas både muntligt och skriftligt vid placering. Inskolning räknas som start och sker i samråd med vårdnadshavare och barnomsorgspersonal, vanligen under 1–2 veckor.

Tillbaka högst upp på sidan.

Förturer i förskolan

Innan placering görs på önskad förskola/pedagogisk omsorg tar förvaltningen hänsyn till följande förturer:

 1. Barn som efter utredning bedöms vara i behov av barnomsorg enligt 8 kap. 7 § skollagen.
 2. Syskonförtur (när ett syskon har en placering så har det nyanmälda syskonet förtur till samma förskola/dagbarnvårdare).
 3. Barn som har rätt till allmän förskola (3–5 år)
 4. Omplacering till förstahandsval
 5. Övriga barn i kö

Köplats baseras på ködatum men kan förändras av ovanstående förstursregler.

Tillbaka högst upp på sidan.

Erbjudande om plats och kvarstående i kö

Vårdnadshavare meddelas muntligen om erbjudande av placering. Vid erbjudande av annat än förstahandsvalet har vårdnadshavare rätt att stå kvar med samma ködatum för förstahandsvalet. Accepteras andra- eller tredjehandsvalet så kvarstår också ansökan till förstahandsvalet om vårdnadshavare så önskar. Om vårdnadshavare tackar nej till förstahandsvalet behöver ny ansökan skickas in. Erbjudande om plats ska besvaras inom angiven tid. Slutlig placering meddelas skriftligen, ett så kallat placeringsmeddelande.

Inskolning räknas som start och sker i samråd med vårdnadshavare och barnomsorgspersonal, vanligen under 1–2 veckor.

Plats erbjuds i anslutning till önskat startdatum, om möjlighet finns, dock senast fyra månader efter ködatum. Väntetiden kan bli längre om plats önskas på en specifik enhet.

Om platsen inte nyttjats på 60 dagar (utan giltigt skäl) tillämpas regeln om uppsägning av plats från kommunens sida, se Kommunen avslutar placering.

Tillbaka högst upp på sidan.

Placering 15 timmar för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga

Barn som har föräldrar som är föräldralediga med ett annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

 • 15 timmar/vecka förläggs normalt 5 timmar 3 dagar/vecka men avvikelser kan beslutas av rektor, exempelvis om vårdnadshavare har minst 20 km mellan hemmet och förskolan. Av rektor beslutade dagar och tider gäller och ändras ej.
 • Om den föräldralediga vårdnadshavaren är sjukskriven har barnet rätt att vara på förskolan den tid den andre vårdnadshavaren arbetar/studerar inkl. restid. Observera att barnschemat ska ändras utifrån de nya behoven.

Tillbaka högst upp på sidan.

Placering 15 timmar för barn till vårdnadshavare som är arbetssökande

Barn som har föräldrar som är arbetssökande, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

 • 15 timmar/vecka förläggs normalt 5 timmar 3 dagar/vecka men avvikelser kan beslutas av rektor, exempelvis om vårdnadshavare har minst 20 km mellan hemmet och förskolan. Av rektor beslutade dagar och tider gäller och ändras ej.
 • Om arbetssökande vårdnadshavare till barn 3–5 år arbetar tillfälligt ansvarar vårdnadshavare för att fylla i barnschemat samt meddela kommunen om de anmälda tiderna går utanför förskolans fastställda tider för allmän förskola. Dessa tider faktureras då enligt fastställd taxa.
 • Om den arbetssökande vårdnadshavare är sjukskriven har barnet rätt att vara på förskolan den tid den andre vårdnadshavaren arbetar/studerar inkl. restid. Observera att barnschemat ska ändras utifrån de nya behoven.

Tillbaka högst upp på sidan.

Placering 15 timmar allmän förskola 3-5-åringar

Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan. Det gäller alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt. Det innebär att även barn som inte har rätt till förskola utifrån exempelvis föräldrarnas förvärvsarbete eller studier ändå ska erbjudas minst 525 timmar.

 • 15 timmar/vecka förläggs normalt 5 timmar 3 dagar/vecka men avvikelser kan beslutas av rektor, exempelvis om vårdnadshavare har minst 20 km mellan hemmet och förskolan. Av rektor beslutade dagar och tider gäller och ändras ej.
 • Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider vilket innebär att när det är skollov har barnet lov från förskolan.

Tillbaka högst upp på sidan.

Utökad/förändrad vistelsetid för barn med 15-timmarsplacering

Om barnet har särskilda behov och behöver mer tid i förskolan kan vårdnadshavare ansöka och rektor besluta om utökad vistelsetid.

Om ett barn på grund av familjens situation i övrigt behöver mer tid i förskolan kan vårdnadshavare ansöka och rektor besluta om utökad vistelsetid.

Beslut om utökad vistelsetid kan återtas av rektor då denne bedömer att behov ej längre finns.

Tillbaka högst upp på sidan.

Placering fritidshem

Plats erbjuds på anvisat fritidshem så snart som möjligt efter att ansökan inkommit.

Inför förskoleklass sker placering, om så önskas, automatiskt till fritidshem vid vald skola. Platsen i förskolan behöver inte sägas upp. Om fritidsplats ej önskas ska förskoleplatsen sägas upp med sedvanlig uppsägningstid.

Tillbaka högst upp på sidan.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Storumans kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid (ob-omsorg) till vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagt på kvällar, nätter och/eller helger. Rätten till ob-omsorg gäller barn som fyllt 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Med obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.

Ansökan är giltig i 1 år från att den inkommit och ob-omsorg är tidsbegränsad och beviljas om högst 12 månader i taget. Ansökan görs via pappersblankett.  

Tillbaka högst upp på sidan.

Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Följande regler gäller för erbjudande om plats i denna typ av omsorg

 • Vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar/nätter/helger då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.
 • Vårdnadshavare med enskild vårdnad har rätt till ob-omsorg om man arbetar obekväm arbetstid.
 • Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och som är folkbokförda på samma adress, har rätt till ob-omsorg om båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider.
 • Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och som är folkbokförda på olika adresser, har rätt till ob-omsorg om båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider. Man har endast i undantagsfall rätt till ob-omsorg om enbart den ena vårdnadshavaren arbetar obekväma arbetstider.
 • Sammanboende förvärvsarbetar och är inte sjukskriven eller föräldraledig.
 • Anställningsbevis, som visar att anställningstiden med obekväm arbetstid omfattar minst sex månader, bifogas ansökan.
 • Arbetsschema, som visar arbetstid minst fyra veckor framåt och att behovet uppstår vid minst två tillfällen under en fyraveckorsperiod, bifogas ansökan.
 • Schema för barnets vistelsetid ska lämnas två veckor i förväg, gällande minst fyra veckor åt gången.
 • Vid behov av tidigare lämning än kl.06.00 lämnas barnet kvällen innan, senast kl. 20.00, och sover över.
 • Ingen hämtning sker efter kl. 20.00. Rektor beslutar om ev. avvikelser från denna regel.
 • Fritidshemselev anländer senast kl. 20.00 till verksamheten som erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Eleven sover över och frukost erbjuds på antingen förskolan eller fritidshemmet utifrån lokala förutsättningar.
 • Vårdnadshavare, vars barn har placering på annan förskola under dagtid, ansvarar själva för transport till och från verksamheten som erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid.
 • Vid övernattning ordnar vårdnadshavare extrakläder för utevistelse, tandborste, tandkräm, nattkläder, sängkläder (inklusive täcke och kudde) samt ansvarar för tvätt av sängkläder.
 • Vårdnadshavare har inte rätt till ob-omsorg under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet, eller de dagar som ordinarie förskola/fritidshem har stängt för planering.

Tillbaka högst upp på sidan.

Barnschema

När barnet tilldelats plats i förskola/fritidshem ansvarar vårdnadshavare för att lämna schema över barnets vistelsetid (så kallat barnschema) utifrån det behov familjen har, det vill säga vårdnadshavares arbetstid/studietid inklusive restid.

 • Vårdnadshavare ska registrera barnschemat via Storumans kommuns verksamhetssystem för barnomsorg (Schoolsoft).
 • Aktuellt barnschema lämnas senast två veckor innan det börjar gälla.
 • Barnschemat ska registreras för minst två veckor framåt.
 • Tillfällig frånvaro ska registreras i verksamhetssystemet av vårdnadshavare och läggs in så snart som möjligt och med den omfattningen man känner till.
 • Ändring av barnschemat (till exempel vid semester eller ledighet) som kräver justering av förskolans/fritidshemmets bemanning, lämnas in senast två veckor i förväg.
 • Inför sommarmånaderna kan barnschemat krävas in tidigare för att möjliggöra semesterplanering för de anställda.

Barnens schema ligger till grund för personalens arbetstider och det är därför mycket viktigt att barnets vistelsetider stämmer överens med inlämnat schema, samt att förändringar av schemat meddelas i god tid för att kunna säkerställa lämplig bemanning utifrån barnantal och enskilda barns behov.

Tillbaka högst upp på sidan.

Vid vårdnadshavares eller syskons sjukdom

Om vårdnadshavare är sjukskriven har barnet rätt att vara på förskolan den tid den andre vårdnadshavaren arbetar/studerar inklusive restid. Observera att barnschemat ska ändras utifrån de nya behoven.

Vid enskild vårdnadshavares sjukdom har barnet/eleven rätt till samma vistelsetid som de normalt skulle ha enligt gällande schema.

Vid syskons sjukdom har barn rätt att vara på förskola enligt ordinarie schema. Vid smittsamma sjukdomar hos syskon ska dialog föras med ansvarig för verksamheten för att hindra smittspridning samt att myndigheternas rekommendationer för att förhindra smittspridning ska följas.

Tillbaka högst upp på sidan.

Ledighet

Vårdnadshavare som har semester eller annan ledighet har inte rätt att ha sina barn på förskola, pedagogisk omsorg eller i fritidshemmet, undantaget den allmänna förskolan. Endast i undantagsfall kan barnet ha barnomsorg vid vårdnadshavares ledighet. Beslut fattas av rektor.

Barn som har plats i förskola bör ha minst fyra veckors sammanhängande ledighet från gruppvistelse under ett kalenderår.

Tillbaka högst upp på sidan.

Stängningsdagar

Under semesterperioden kan några enheter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vara stängda i fyra veckor. Barnomsorg kan då behöva anvisas till alternativ enhet.

Förskolan/fritidshemmet kan stänga fyra dagar per år för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att i god tid meddela vilka dagar som förskolan/fritidshemmet håller stängt. Avdrag på avgiften görs ej för dessa dagar.

Tillbaka högst upp på sidan.

Uppsägning av plats

Egen uppsägning

Uppsägning görs via Storumans kommuns e-tjänst.

 • Uppsägningstiden är en månad, hel kalendermånad debiteras.
 • Platsen kan nyttjas under uppsägningstiden och betalande kalendermånad.

Kommunen avslutar placering

Uppsägning från kommunens sida kan efter utredning förekomma om något av följande läge uppkommer:

Kommunen kan också avsluta placering om

 • Du har fått plats på felaktiga uppgifter
 • Platsen inte nyttjats på 60 dagar (utan giltigt skäl)

Kommunens uppsägningstid gentemot vårdnadshavare i dessa fall är en månad, hel kalendermånad debiteras.

Tillbaka högst upp på sidan.

Avgifter

Maxtaxa

Storumans kommun tillämpar avgiftsnivå efter maxtaxa. Taket för maxtaxan indexeras årligen. Avgiften beräknas på hushållets gemensamma månadsinkomst före skatt (bruttoinkomst). Inkomsttaket per månad för år 2023 är 54 830 kronor.

Avgift allmän förskola

Allmän förskola (15 h/v) är avgiftsfri under grundskolans läsårstid. Utanför läsårstiden utgår full taxa. Grundskolans läsårstider finns tillgängliga på kommunens webbplats.

Överstigs 15 h/v debiteras avgift månaden efter.

Allmän förskola i kombination med barnomsorg debiteras enligt gällande taxa och reduceras med 3/8 under månaderna september t.o.m. maj.

Beräkning av avgift

Avgiften baseras på hushållets bruttoinkomst. Med hushåll avses ensamstående, makar eller sammanboende. Även om sammanboende eller gifta inte har gemensamma barn så betraktas de som ett hushåll. Det är hushållen som ansvarar för att lämna in inkomstuppgift. Om ingen inkomstuppgift inkommer debiteras högsta avgift.

Debitering sker för 12 månader om året.

Avgift betalas även under lov, semester, stängningsdagar (4 dagar/läsår) och annan ledighet eller tillfällig frånvaro.

Avgift debiteras även om barnet är sjuk eller hemma av annan anledning. Om barnet är sjuk mer än 20 dagar under en kalendermånad kan reducering av avgift ske och skriftlig ansökan ska då lämnas in till kommunen, se Återbetalning av avgift.

Vid växelvis boende ska båda vårdnadshavarna ha var sitt avtal, om båda vårdnadshavare har behov av barnomsorg. Förändringar i familjebilden (ex. om vårdnadshavare flyttar isär) ska skyndsamt anmälas till kommunen och nya avtal, baserat på nya inkomstupplysningar, ska då upprättas.

Nivåer för förskola och pedagogisk omsorg (2023)

Det yngsta barnet som har barnomsorg räknas alltid som ”Barn 1”.

 • Barn 1: 3% av hushållets inkomst (men högst 1 645 kronor).
 • Barn 2: 2% av hushållets inkomst (men högst 1 097 kronor).
 • Barn 3: 1% av hushållets inkomst (men högst 548 kronor).

För det fjärde barnet och därefter ytterligare barn utgår ingen avgift.

Nivåer för fritidshem (2023)

Det yngsta barnet som har barnomsorg räknas alltid som ”Barn 1”. Från förskoleklass till och med årskurs 6 är avgifterna följande

 • Barn 1: 2% av hushållets inkomst (men högst 1 097 kronor). 
 • Barn 2: 1% av hushållets inkomst (men högst 548 kronor).
 • Barn 3: 1% av hushållets inkomst (men högst 548 kronor).

För det fjärde barnet och därefter ytterligare barn utgår ingen avgift.

Tillbaka högst upp på sidan.

Inkomstredovisning

Vårdnadshavare är skyldiga att anmäla ändrad inkomst (se kommunens e-tjänst) och ändrade familjeförhållanden. Korrigering av inkomst sker månaden efter att ändringen inkommit till fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

När barn har fått plats i barnomsorgen ska inkomstuppgift lämnas in. Om ingen inkomstuppgift lämnas, debiteras avgift motsvarande maxbelopp i taxan.

Kommunen har rätt att kontrollera rätt inkomst genom att begära inkomstuppgift av arbetsgivare, arbetslöshetskassa eller från Skatteverket. Felaktigt inlämnade inkomstuppgifter kan leda till rättsliga åtgärder och efterdebitering tre år tillbaka i tiden.

Tillbaka högst upp på sidan.

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst menas hushållets sammanlagda lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster av tjänst samt överskott i näringsverksamhet.
Med sammanboende menas personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och

 1. har gemensamt barn och
 2. är folkbokförda på samma adress

I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad och inte bor ihop räknas avgiften ut på den avgiftsgrundande inkomsten och övriga förhållanden för den vårdnadshavare barnet bor hos, om endast denna vårdnadshavare är platsinnehavare.

I de fall vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och inte bor ihop men båda har behov av plats räknas var och en, ensam eller i förekommande fall tillsammans med ny make/maka/sambo, som platsinnehavare och ansvarar för sin avgift.

Avgiften baseras på bruttoinkomsten (d.v.s. före skatt) varje månad. Exempelvis:

 • lön
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • inkomst av näringsverksamhet, efter avdrag för egenavgifter
 • pension
 • sjukbidrag
 • rehabiliteringspenning
 • skattepliktigt vårdbidrag
 • skattepliktigt utbildningsbidrag
 • livränta
 • periodiskt understöd
 • arvoden
 • ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med din tjänst
 • beskattningsbara naturaförmåner som bilförmåner och bostadsförmån
 • inkomst av arbete utomlands
 • efterlevandepension
 • vårdbidrag/omvårdnadsbidrag
 • aktivitetsstöd

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • försörjningsstöd
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån)
 • ekonomiskt bistånd
 • underhållsbidrag
 • etableringsersättning

Tillbaka högst upp på sidan.

Hur och när betalas avgiften

Avgift debiteras för plats, per kalendermånad, i efterskott. Om avgiften inte betalas senast förfallodagen skickas

 • en påminnelse efter 8 dagar,
 • ett inkassokrav efter 16 dagar (med påförd inkassoavgift plus ränta),
 • ett skriftligt varsel om uppsägning av plats efter 45 dagar.
 • Efter 60 dagar stängs barnet av från platsen.

Du som har barn i barnomsorgen kan ansluta dig till e-faktura. Gå in på din internetbank och välj bankgiro 5427-3016 Storumans kommun. 

Tillbaka högst upp på sidan.

Återbetalning av avgift

För det barn som är frånvarande p.g.a. egen sjukdom i 20 kalenderdagar eller mer i följd kan vårdnadshavare ansöka om reducering av avgiften. Läkarintyg/sjukintyg eller annat som styrker uppgiften ska bifogas ansökan om återbetalning av avgift. Inga andra orsaker än barnets egen sjukdom ger möjlighet till återbetalning av avgift.

En stängning av en förskola enstaka dagar p.g.a. exempelvis konflikt på arbetsmarknaden eller andra oförutsedda händelser berättigar inte till avgiftssänkning eller reducering av avgift.

Tillbaka högst upp på sidan.

Publicerad den 19 december 2022