Överklaga biståndsbeslut

Kommunala biståndsbeslut går att överklaga. Det är varken svårt eller krångligt. Så tveka inte att överklaga om du känner dig missnöjd med ett beslut.

Handläggaren som fattar beslut om bistånd är skyldig att informera dig om hur det går till att överklaga.

Du kan överklaga om:

  • du inte får något bistånd alls.
  • du får mindre bistånd än du ansökt om.
  • du får annat bistånd än du ansökt om (t.ex. hjälp i hemmet istället för plats i äldreboende).
  • kommunen minskar eller drar in tidigare beviljat bistånd.
  • du är missnöjd med ett avgiftsbeslut.

Så överklagar du

Lämna in ett skriftligt överklagande till kommunen, senast tre veckor efter du fått ditt biståndsbeslut. Det går bra att skriva på ett vanligt papper.

Skriv vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat. Du ska själv skriva din namnteckning på överklagandet, det vill säga underteckna. Det är inte giltigt om någon annan undertecknar. Lämna ditt överklagande till den handläggare som fattat beslutet.

Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om du inte får beslutet ändrat på det sätt du begärt, ska kommunen vidarebefordra din överklagan till förvaltningsrätten. Då prövar rätten ärendet och fattar ett beslut, det vill säga avkunnar en dom.

Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom har du möjlighet att gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. I de båda sistnämnda instanserna måste du ha ett prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först tar ställning till om det du har tillräckliga skäl för att de ska ta upp ett överklagande.