Biståndshandläggare

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Storumans Kommun
Omsorgsförvaltnignen

Postadress:
Storumans kommun
Biståndshandläggare
Backenvägen 2
923 32  STORUMAN
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktpersoner

  • Bor du i Hemavan/Tärnabyområdet och ner till Slussfors kontaktar du Erik Wennstig-Vinka 0954-140 29.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 1-10 i månaden eller i behov av LSS i månaden kontaktar du Ida Olofsson 0951-140 39.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 11-20 i månaden kontaktar du Katarina Sjöström Lönnback telefon 0951-140 63.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 21-31 i månaden eller i behov av LSS kontaktar du Martina Andersson 0951-140 54.
Ansvarig nämnd

Du som är i behov av stöd från kommunen ansöker om det hos biståndshandläggare. Det kan gälla hemtjänst, trygghetslarm, inköpsresor, ledsagarservice eller särskilt boende.

Ta gärna kontakt med biståndshandläggare, de lämnar mer information om hur ansökan går till. Vem du ska kontakta beror på var du bor och när du är född. Biståndshandläggarna har telefontid måndag-fredag klockan 08.00-09.30.

  • Bor du i Hemavan/Tärnabyområdet och ner till Forsmark kontaktar du Erik Wennstig-Vinka 0954-140 29.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 1-10 i månaden eller i behov av LSS kontaktar du Ida Olofsson 0951-140 39.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 11-20 i månaden kontaktar du Katarina Sjöström Lönnback telefon 0951-140 63.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 21-31 i månaden eller i behov av LSS kontaktar du Martina Andersson 0951-140 54.

Fullmakt, ombud eller god man

Huvudregeln är att den som önskar omsorg och service i ordinärt boende eller vill flytta till särskilt boende själv gör ansökan och för sin egen talan. När den enskilde inte kan föra sin egen talan behövs hjälp av en företrädare, ett juridiskt ombud. Det kan vara en person som fått fullmakt att företräda den sökande, en god man eller en förvaltare.

Utredning, bedömning och beslut

När en ansökan kommit in till oss gör vi en utredning och bedömning av behoven för att se hur de bäst kan tillgodoses. I utredningen ingår ofta hembesök. Utredningen ligger sedan till grund för ett beslut som innebär att ansökan antingen beviljas eller avslås.

För att beviljas stöd och service i hemmet eller särskilt boende måste du ha behov av den formen av omsorg. Det räcker alltså inte med att ha uppnått hög ålder. Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga.

Överklagan

Om du är missnöjd med ett beslut som har fattats efter en utredning har du rätt att överklaga. Skriv ner vilket beslut du överklagar genom att till exempel ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till den nämnd/beslutsfattare som har tagit beslutet. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Publicerad den 20 maj 2022
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)