Stöd till barn och ungdom

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Ansvarig nämnd
Fyra händer som håller i varandra

Vi har olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar.

Hur arbetar socialtjänsten?

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt situation får det stöd, vård och det skydd som behövs.

Socialtjänstens arbete med barn och unga bygger på de fyra huvudprinciperna i FN:s barnkonvention:

  • Alla barn har samma rättigheter, ingen får diskrimineras (artikel 2)
  • I alla beslut som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3)
  • Varje barn har rätt att överleva och utvecklas (artikel 6)
  • Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och att bli lyssnad på (artikel 12)

Frivilliga insatser

Stödsamtal enskilt och/eller till familjen

Stödsamtal är enskilda samtal med barnet och eller föräldrarna eller hela familjen. Samtalen utgår från individen. Samtalen kan exempelvis handla om hur du/ni kan hantera olika svåra situationer och ni kan få tips och råd i föräldrarollen.

Kontaktperson/kontaktfamilj till barnet/ungdom eller till familjen

En kontaktfamilj är en familj som känner att de har tid och plats att hjälpa andra barn och deras föräldrar. En kontaktperson är en person som känner att de har tid och energi att hjälpa andra barn eller vuxna några timmar per vecka.

Familjestöds- och boendestödsinsatser till familjen

Familjer kan få stöd och hjälp i hemmet exempelvis i att skapa vardagsrutiner som gör livet som barnfamilj enklare.

Familjehem

Om ett barn inte kan bo kvar i sin ursprungsfamilj kan barnet placeras i familjehem. Ett familjehem är ett hem och familj som är utsedd och godkänd av omsorgsnämnden att ta emot barn för stadigvarande boende. I familjehem kan man vara placerad både under en kortare tid och under lång tid.

Hem för vård eller boende (Hvb-hem)

Hem för vård och boende är ett boende där det alltid finns utbildad personal där barn och unga kan vara placerade. Insatsen planeras i samråd med familjen, hvb-hemmet och socialsekreteraren.

Vård utan samtycke

Placering i familjehem/Hem för vård eller boende (Hvb-hem)

Socialtjänsten kan bedöma att ett barn/ungdom är i behov av vård. Om barnet (minst 15 år) och föräldrarna motsätter sig denna vård kan socialtjänsten ansöka om vård enligt Lagen om vård av unga (LVU) hos förvaltningsrätten. Då ges denna vård i ett familjehem/hvb-hem. Då bor barnet hos en utredd och godkänd familj eller på ett hvb-hem där det finns utbildad personal som ska hjälpa barnet.