Bedömning och betyg

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd

Utvecklingssamtal

I de obligatoriska skolformerna, förutom i förskoleklassen, ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. I förskolan och förskoleklassen ska man ha det en gång om året. Samtalet ska handla om elevens skolsituation och hur det går i de olika ämnena. För de elever som inte får betyg (årkurs 1- 5) ska läraren ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång om året. 

Individuell utvecklingsplan

Den individuella utvecklingsplanen består av två delar: skriftliga omdömen och framåtsyftande planering. I utvecklingsplanen sätter läraren, eleven och föräldrarna i samverkan upp mål för elevens lärande på kort och lång sikt. Den individuella utvecklingsplanen skall ge eleven ökat inflytande över och ansvar för sitt lärande. Den ska revideras när det behövs under året.

Åtgärdsprogram

Om eleven behöver särskilt stöd för att nå kunskapskraven, upprättas ett åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram kan överklagas.

Betyg

Betygen visar hur eleven har uppnått de nationella kunskapskraven för varje ämne.

I kursplanerna finns en beskrivning över vilka kunskaper som krävs för varje ämne och betygssteg.

När ges betyg?

I grundskolan ges betyg från och med i årskurs 6 varje termin. Betyg ges i alla ämnen som eleven fått undervisning i.

Betygsskalan

I grundskolan är den nya betygsskalan sexgradig, A-F, med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg.

Mer information om utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betyg finns på Skolverkets webbplats.