Elevinflytande och föräldrasamverkan

Vi arbetar aktivt med elevinflytande och föräldrasamverkan i den dagliga verksamheten. Elevernas medbestämmande är viktigt för att eleverna ska känna sig delaktiga i skolarbetet och undervisningen.

Medbestämmande för elever är viktigt för relationen mellan lärare och elever. Eleverna ska känna förtroende, ömsesidig respekt och tillit till de som arbetar i skolan.

I dialog med lärarna i den dagliga verksamheten, via muntlig och skriftlig återkoppling kan elever få en förståelse för målen i undervisningen och få en tydlig riktning för sitt eget lärande. Via elevråd, klassråd och skolråd har eleverna möjlighet att få ökad delaktighet i skolans arbete för att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö.

Föräldrasamverkan

Föräldrarna välkomnas också till dialog och möjlighet att känna sig delaktiga genom olika forum som föräldramöten, samtal, Facebook-grupper och föräldraråd. Vi har regelbundna aktiviteter för ökad föräldrasamverkan på alla våra skolor.